Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2020, 3323Ruimtelijke plannenVooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Voormalige Vossersschool te West-Terschelling

Logo Terschelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel kadastraal bekend onder gemeente Terschelling sectie A nummer 3991 te West-Terschelling.

Tegen het voornemen kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.

Als het college van burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan vrijgeeft voor de procedure, zal een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken. De terinzagelegging zal bekend worden gemaakt via de Terschellinger, de Staatscourant (online) en www.terschelling.nl In deze bekendmaking kunt u lezen waar en wanneer de stukken zijn in te zien en hoe een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.