Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2020, 3320Instelling gemeenschappelijke regelingenGemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland

Logo Amstelveen

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd;

overwegende dat,

 • de colleges voor de taken op grond van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken en de instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in hun gemeenten;

 • gezamenlijke uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken gewenst is met het oog op borging van de kwaliteit en versterking van de continuïteit;

 • het gewenst is om de openbare gezondheidszorgtaken gezamenlijk uit te voeren op een schaal die qua gebied samenvalt met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland;

 • voornoemde colleges hun taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg willen doen uitvoeren door de GGD Amsterdam;

 • de gemeente Amsterdam, als publiekrechtelijk rechtspersoon verantwoordelijk voor de GGD Amsterdam, bereid is om bedoelde openbare gezondheidszorgtaken duurzaam voor de overige gemeenten in het werkgebied van de Veiligheidsregio te verrichten blijkens een afzonderlijk convenant terzake;

gelet op de Wet publieke gezondheid, hoofdstuk 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, ende toestemming van de raden van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;

besluiten de navolgende gemeenschappelijke regeling gewijzigd vast te stellen:

Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

 • regeling: de Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland;

 • bedrijfsvoeringsorganisatie: de bedrijfsvoeringsorganisatie Openbare gezondheidszorg Amstelland, bedoeld in artikel 2;

 • gemeente: een gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders aan deze regeling deelneemt, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;

 • college: een college van burgemeester en wethouders dat aan deze regeling deelneemt;

 • raad: een raad van de gemeente;

 • wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • GGD: de geneeskundige en gezondheidsdienst van de gemeente Amsterdam;

 • gezamenlijk takenpakket: de taken die door de GGD in het kader van de wet standaard worden uitgevoerd voor alle colleges, zoals beschreven in Productbeschrijvingen openbare gezondheidszorg Regio Amstelland;

 • aanvullend takenpakket: de taken die door de GGD op basis van aanvullende afspraken worden uitgevoerd voor één of meerdere colleges;

 • begroting: stukken die voor enig begrotingsjaar inzicht geven in de geraamde kosten, inhoud en omvang van elke productgroep van het (gezamenlijke en aanvullende) takenpakket, inclusief een meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het desbetreffende begrotingsjaar;

 • rekening: het stuk waarin de GGD over het afgelopen begrotingsjaar verantwoording aflegt over en verslag doet van de realisatie van de prestatieafspraken die gelden in het kader van het vastgestelde (gezamenlijk en aanvullend) takenpakket.

Hoofdstuk 2 De bedrijfsvoeringsorganisatie

Artikel 2  

 • 1.

  Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie genaamd: “Openbare gezondheidszorg Amstelland”.

 • 2.

  De bedrijfsvoeringsorganisatie is gevestigd te Amstelveen.

 • 3.

  Het werkgebied van de bedrijfsvoeringsorganisatie omvat het grondgebied van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Hoofdstuk 3 Belang, doel en taken

Artikel 3 Belang en doel

 • 1.

  De bedrijfsvoeringsorganisatie is opgericht in het belang van de bescherming, bevordering en bewaking van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het werkgebied van de bedrijfsvoeringsorganisatie, bedoeld in artikel 2, derde lid.

 • 2.

  De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft tot doel:

 • het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

 • het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg;

 • alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

Artikel 4 Taken

 • 1.

  Ten behoeve van het in artikel 3 omschreven belang en doel dragen de colleges de volgende taken over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie:

  • a.

   het bevorderen van gezamenlijk overleg van de colleges inzake de uitvoering van volksgezondheidstaken, welke aan de colleges zijn opgedragen;

  • b.

   het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de Wet publieke gezondheid en de uitvoering van een deel van de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 door de GGD, voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijk en aanvullend takenpakket;

  • c.

   al die taken ten aanzien waarvan de colleges unaniem hebben besloten dat deze tot het gezamenlijke takenpakket dienen te worden gerekend.

 • 2.

  De colleges kunnen in overleg met het bestuur en in het kader van het in artikel 3 omschreven belang, afzonderlijk aan de bedrijfsvoeringsorganisatie de uitvoering van aanvullende taken opdragen. Hiertoe behoeft deze regeling niet gewijzigd te worden.

 • 3.

  Voor zover nodig en mogelijk voert het lichaam de toevertrouwde taken uit in samenwerking en overleg met plaatselijke en regionale diensten en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.

Hoofdstuk 4 Het bestuur

Samenstelling

Artikel 5  

 • 1.

  De colleges wijzen elk uit hun midden één lid aan voor het bestuur.

 • 2.

  Daarnaast wijzen de colleges elk uit hun midden één plaatsvervangend lid aan voor het bestuur.

Artikel 6  

 • 1.

  De leden van het bestuur worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van het college. Bij de aanvang van elke zittingsperiode vindt de aanwijzing plaats in de eerste vergadering van het college in nieuwe samenstelling.

 • 2.

  De leden van het bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het bestuur in functie treden.

 • 3.

  De leden van het bestuur treden af op het moment van verlies van het lidmaatschap van het college dat hen heeft aangewezen.

 • 4.

  Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

 • 5.

  De leden van het bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de leden van het bestuur, alsmede het college dat hen heeft aangewezen, schriftelijk op de hoogte.

   

Werkwijze

Artikel 7  

Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als het daartoe besloten heeft, dan wel als de voorzitter of een vijfde van de leden van het bestuur daartoe heeft verzocht.

Artikel 8  

 • 1.

  Het bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. Het bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.

 • 2.

  Bij het nemen van besluiten door het bestuur brengen de leden voor het college dat zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die college van een gemeente vertegenwoordigen met een inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van drie stemmen.

 • 3.

  Wanneer de stemmen ten aanzien van een specifiek onderwerp staken, wordt daarover in een volgende vergadering opnieuw gestemd. Staken de stemmen in de volgende vergadering wederom, dan is het voorstel niet aangenomen.

 • 4.

  Voor de toepassing van het tweede lid gelden de bevolkingscijfers van de gemeenten per 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.

 • 5.

  In een besloten vergadering van het bestuur kan niet beraadslaagd worden noch een besluit worden genomen over:

  • a.

   de vaststelling en wijziging van de begroting;

  • b.

   de vaststelling van de rekening;

  • c.

   het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen of onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.

 • 6.

  In een besloten vergadering van het bestuur kan geen besluit worden genomen over het doen van een uitgave voordat de begroting of begrotingswijziging, waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd.

Artikel 9  

 • 1.

  Het bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.

 • 2.

  Dit reglement, alsmede een wijziging hiervan, wordt aan de colleges toegezonden.

 • 3.

  De directeur van de GGD of diens vervanger woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur anders beslist.

   

Bevoegdheden

Artikel 10  

 • 1.

  De colleges besluiten op voorstel van het bestuur over de omvang en inhoud van het takenpakket. Het bestuur stelt de kosten vast die daaraan gekoppeld zijn.

 • 2.

  Het telkenjare te nemen besluit omtrent het takenpakket wordt periodiek en voortschrijdend ingericht voor een periode van vier jaar, te beginnen vanaf 31 december 2013.

 • Het bestuur is bevoegd te besluiten over de oprichting van of deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperatieve en andere verenigingen of onderlinge waarborgmaatschappijen. Voorgaande besluiten moeten worden geacht bijzonder te zijn aangewezen voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

   

Inlichtingen en verantwoording

Artikel 11  

 • 1.

  Een lid van het bestuur geeft aan de raad van de gemeente waarvan het college hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door de raad, of een of meer leden daarvan, worden verlangd. De inlichtingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. Op gelijke wijze dient het lid het college dat hem heeft aangewezen inlichtingen te verschaffen.

 • 2.

  Een lid van het bestuur legt aan het college uit wiens midden deze is aangewezen, op de in dat college gebruikelijke wijze verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid.

 • 3.

  Een lid van het bestuur legt aan de raad van de gemeente waarvan het college hem heeft aangewezen, op de in die raad gebruikelijke wijze, verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid.

 • 4.

  Indien een lid van het bestuur niet meer het vertrouwen geniet van het college uit wiens midden deze is aangewezen, kan deze hem als zodanig ontslaan.

Artikel 12  

 • 1.

  Het bestuur, geeft aan de raden en de colleges van de gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

 • 2.

  Het bestuur verstrekt aan de raden en de colleges alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden of colleges worden verlangd.

 • 3.

  Het reglement van orde van het bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de twee vorige leden bepaalde.

Hoofdstuk 5 De voorzitter

Artikel 13  

 • 1.

  Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

 • 2.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur.

 • 3.

  Hij tekent alle stukken die van het bestuur uitgaan.

 • 4.

  Voorts is hij, naast het leiden van de vergaderingen belast met het terstond ter tafel brengen van alle tot bestuur gerichte brieven en andere stukken.

Hoofdstuk 6 De regiosecretaris

Artikel 14  

 • 1.

  Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door de regiosecretaris Amstelland.

 • 2.

  De regiosecretaris medeondertekent alle stukken die van het bestuur uitgaan.

 • 3.

  De regiosecretaris bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en notuleert de bijeenkomsten, tenzij het bestuur anders beslist.

Hoofdstuk 7 Financiële bepalingen

Begroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie

Artikel 15  

Het bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden.

Artikel 16 Zienswijzeprocedure en vaststelling begroting

 • 1.

  Het bestuur zendt de ontwerpbegroting ten minste acht weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de raden.

 • 2.

  De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • 3.

  De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

 • 4.

  Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. Daarnaast stelt het bestuur een ontwerpmeerjarenbegroting op voor de aansluitende periode van drie jaar.

 • 5.

  Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

 • 6.

  Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van de zienswijzen bedoeld in het derde lid.

 • 7.

  Het eerste, derde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op alleen die besluiten tot wijziging van de begroting, waarbij wijziging wordt gebracht in de hoogte van de bijdragen van de deelnemende colleges. Het vierde en zesde lid zijn ook van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat wijzigingen in de begroting ook kunnen worden vastgesteld gedurende het jaar waarvoor de begroting geldt, en dat in dit geval inzending aan gedeputeerde staten binnen twee weken na vaststelling plaatsvindt.

Artikel 17 Jaarrekening

 • 1.

  Het bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2.

  Het bestuur zendt voor 15 april van het jaar volgende op het jaar, waarop de jaarrekening betrekking heeft, een voorlopige jaarrekening aan de raden.

 • 3.

  Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

   

Verdeling van de kosten

Artikel 18  

De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de colleges. De uitvoering van de aanvullende taken worden per college afgesproken en bekostigd.

Artikel 19 Huisvesting

 • 1.

  De GGD exploiteert de JGZ-locaties in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen.

 • 2.

  Binnen de begroting is budget opgenomen voor de exploitatie en beheer van de JGZ – locaties.

 • 3.

  Binnen de exploitatie vallen alleen de kosten voor de JGZ-activiteiten van de GGD, zoals de GGD die uitvoert voor de colleges.

 • 4.

  Het bestuur stelt een spreidingsplan en een algemeen programma van eisen voor een JGZ-locatie vast.

 • 5.

  Voor onderhoud dat niet voor rekening komt van de verhuurder en vernieuwing van JGZ locaties wordt een bestemmingsreserve vastgesteld van 5 % van de totale omzet van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • 6.

  Indien aanspraak gedaan wordt op de bestemmingsreserve wordt deze binnen een jaar weer aangevuld worden tot 5 % van de totale omzet van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • 7.

  Het bestuur is gemachtigd dit percentage aan te passen.

Hoofdstuk 8  

Artikel 20 Algemene reserve

 • 1.

  De algemene reserve van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale omzet van de gemeenten waarvan de colleges deelnemen in deze regeling.

 • 2.

  Verandering van de hoogte van de algemene reserve kan alleen na goedkeuring door het bestuur.

 • 3.

  Indien aanspraak gedaan wordt op de algemene reserve zal dat binnen een jaar weer aangevuld worden tot 10% van de totale omzet van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Artikel 21 Geschillen

 • 1.

  Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet, de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, spant het bestuur zich in om een en ander minnelijk met elkaar op te lossen.

 • 2.

  Indien een minnelijke oplossing niet wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan een onafhankelijke arbiter of commissie van arbiters die een bindend advies uitbrengt.

 • 3.

  De arbiter of commissie, bedoeld in het tweede lid, wordt door de partijen bij het geschil gezamenlijk benoemd en krijgt een door partijen in gezamenlijkheid geformuleerde opdracht.

 • 4.

  Slechts in geval partijen het bij een geschil niet eens kunnen worden over de benoeming van de arbiter of commissie, bedoeld in het tweede lid, dan wel zijn opdracht of in het geval partijen van mening zijn dat de arbitrage, bedoeld in het tweede lid, inhoudelijk of qua proces niet voldeed aan daaraan gestelde eisen wordt de beslissing van gedeputeerde staten, bedoeld in het eerste lid, ingeroepen.

 • 5.

  Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedures betreffende dit artikel. Eventuele gezamenlijke kosten zullen gelijkelijk worden verdeeld.

Artikel 22 Archief

 • 1.

  Het bestuur is verplicht de onder hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

 • 2.

  Overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen regeling, draagt het bestuur zorg voor de archiefbescheiden. Het bestuur deelt voornoemde regeling mee aan gedeputeerde staten.

 • 3.

  De kosten, verbonden aan de uitoefening van de zorg voor de archiefbescheiden, bedoeld in het tweede lid, komen ten laste van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • 4.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid, van de Archiefwet 1995, over te brengen archiefbescheiden is de archiefbewaarplaats van de gemeente Amstelveen aangewezen.

 • 5.

  Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van het bestuur, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het bestuur, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 belast de archivaris. Met betrekking tot dit toezicht stelt het bestuur een regeling vast. Het bestuur deelt voornoemde regeling mee aan de colleges.

 • 6.

  De archivaris wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 7.

  In afwijking van het zesde lid kan het bestuur de archivaris van de gemeente Amstelveen, in overeenstemming met het college van die gemeente, aanwijzen als archivaris van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Hoofdstuk 9 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 23 Toetreding

 • 1.

  Een college van burgemeester en wethouders van een andere gemeente dan de gemeenten bedoeld in artikel 1, onder c, kan een verzoek tot toetreding indienen bij het bestuur.

 • 2.

  Het bestuur zendt het verzoek tot toetreding onverwijld door aan de colleges.

 • 3.

  Toetreding tot de regeling is slechts mogelijk indien de colleges, die op dat moment deelnemen, en het college dat wenst toe te treden daartoe unaniem besluiten met toestemming van hun raden bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van de wet.

 • 4.

  Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding, voordat over de toetreding wordt besloten.

 • 5.

  In het geval aan een toetreding voorwaarden worden verbonden als bedoeld in het vierde lid, worden de raden eerst in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen te geven over de betreffende voorwaarden.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in het derde lid, gaat toetreding in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop alle colleges hebben ingestemd met het besluit tot toetreding, tenzij de colleges, bedoeld in het derde lid, unaniem tot een andere datum hebben besloten.

Artikel 24 Uittreding

 • 1.

  Te allen tijde kan een college besluiten uit deze regeling te treden. Uittreding dient te geschieden bij besluit van het betreffende college nadat zijn raad daartoe toestemming, bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de wet, heeft verleend. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van het bestuur. Een opzegtermijn van drie jaar wordt aangehouden.

 • 2.

  Het bestuur stelt regels vast met betrekking tot de berekeningswijze van de aan het uittredende college toe te rekenen kosten bij uittreding en de wijze waarop deze door het uittredende college worden betaald.

 • 3.

  Het bestuur stelt in overleg met het uittredende college en in overeenstemming met de regels genoemd in het tweede lid van dit artikel, ten minste zes maanden voor het tijdstip van uittreding een regeling op met betrekking tot de gevolgen van de uittreding. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt een geschil als bedoeld in artikel 28 van deze regeling geacht te bestaan.

Artikel 25 Wijziging

 • 1.

  Een voorstel aan de colleges tot wijziging van deze regeling kan worden gedaan door het bestuur of door ten minste twee van de colleges.

 • 2.

  De colleges dienen, na verkregen toestemming van hun raden in de zin van artikel 1, tweede en derde lid van de wet, unaniem te besluiten tot wijziging van deze regeling.

 • 3.

  De wijziging van de regeling treedt niet eerder in werking dan nadat deze door de colleges bekend is gemaakt op de in iedere gemeente gebruikelijke wijze.

Artikel 26 Opheffing

 • 1.

  De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van alle colleges.

 • 2.

  Het bestuur stelt, de raden van de gemeenten gehoord, een liquidatieplan vast en regelt de vereffening van het vermogen.

 • 3.

  Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie blijft, zo nodig, na het tijdstip van de beëindiging in functie totdat de liquidatie is beëindigd.

Hoofdstuk 10 Inwerkingtreding en slotbepalingen

Artikel 27 Inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Het college van Amstelveen draagt zorg voor de publicatie in de Staatscourant.

 • 3.

  Het college van Amstelveen draagt zorg voor verzending van de regeling aan gedeputeerde staten.

Artikel 28  

De toetredende colleges moeten uiterlijk een maand na de dag van het inwerkingtreden van deze regeling de leden in het bestuur hebben aangewezen.

Artikel 29 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2019.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Tjapko Poppens