Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2020, 33188Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 juni 2020, nr. 2937169 houdende regels omtrent de vergoedingen van politievrijwilligers (Regeling vergoedingen politievrijwilligers)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 75bis van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. vrijwilliger-aspirant:

ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder tt, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

b. vrijwillige ambtenaar in opleiding:

ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder uu, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

c. vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak:

ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder vv, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

d. vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie:

ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder ww, van het Besluit algemene rechtspositie politie.

Artikel 2. Vergoeding vrijwilliger-aspirant, vrijwillige ambtenaar in opleiding, vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak

  • 1. Aan de vrijwilliger-aspirant, de vrijwillige ambtenaar in opleiding en de vrijwillige ambtenaar aangesteld voor de uitoefening van de politietaak wordt door het bevoegd gezag toegekend:

    • a. per kalenderjaar een vaste vergoeding van € 180,93 bruto, en

    • b. per uur dat de ambtenaar voor zijn functie relevant onderwijs volgt of in opdracht van het bevoegd gezag daadwerkelijke dienst verricht een vergoeding van € 7,55 bruto.

  • 2. Indien de in het eerste lid bedoelde ambtenaar niet het gehele kalenderjaar is aangesteld, wordt de vaste vergoeding naar rato toegekend.

  • 3. De in het eerste lid genoemde vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan overeenkomstig de door het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex.

Artikel 3. Vergoeding vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie

Aan de vrijwillige ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, wordt door het bevoegd gezag per uur dat de ambtenaar in opdracht van het bevoegd gezag daadwerkelijke dienst verricht een vergoeding van € 4,00 netto toegekend.

Artikel 4. Intrekking regeling

De Regeling Vergoeding vrijwillige politie wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling, met uitzondering van artikel 3, treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoeging van rechtspositionele bepalingen omtrent politievrijwilligers en de intrekking van het Besluit rechtspositie vrijwillige ambtenaren van politie.

  • 2. Artikel 3 treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vergoedingen politievrijwilligers.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Algemeen

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2012–2014 is afgesproken het vrijwilligersbeleid te moderniseren en landelijk te stroomlijnen. Naar aanleiding daarvan is een wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie (hierna: Barp) in voorbereiding (Besluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoeging van rechtspositionele bepalingen omtrent politievrijwilligers en de intrekking van het Besluit rechtspositie vrijwillige ambtenaren van politie). In het Barp wordt met voornoemde wijziging, naast de reeds opgenomen rechtspositie voor bezoldigde politieambtenaren, ook de rechtspositie voor politievrijwilligers geregeld. In het overleg met de vakorganisaties van politie is in het aanpassingstraject besloten tot het introduceren van een uurvergoeding voor politievrijwilligers, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie (de zogenaamde ATH-vrijwilligers). Voorheen bestonden er slechts vergoedingen voor politievrijwilligers met een aanstelling voor de uitvoering van de politietaak (de zogenaamde executieve vrijwilligers). De grondslag voor het regelen van de nieuwe vergoeding is het nieuwe artikel 75bis van het Besluit algemene rechtspositie politie. In dat artikel is geregeld dat de vergoeding voor de verschillende categorieën vrijwillige ambtenaren verschillend kunnen worden vastgesteld.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In dit artikel worden de verschillende soorten politievrijwilligers gedefinieerd. Er wordt verwezen naar de definities die met het voornoemde wijzigingsbesluit in het Barp worden opgenomen.

Artikel 2

In dit artikel worden de vergoedingen voor de verschillende soorten executieve politievrijwilligers geregeld. De vergoedingen komen overeen met de vergoedingen die executieve vrijwilligers tot 1 januari 2021 hebben op grond van de Regeling Vergoeding vrijwillige politie. De vergoedingen betreffen bruto bedragen. Vanwege de hoogte van de bedragen vallen deze vergoedingen niet onder de fiscale uitzondering die in zijn algemeenheid geldt voor een vrijwilligersvergoeding. De vergoedingen worden jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de door het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex. De vaste vergoeding betreft een vergoeding per kalenderjaar en wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. De vergoeding per uur wordt telkens met ingang van 1 juli van dat kalenderjaar geïndexeerd.

Artikel 3

Aan ATH-vrijwilligers wordt vanaf 1 januari 2021 een vergoeding van € 4,00 netto per uur toegekend. Deze vergoeding valt onder de fiscale uitzondering die geldt voor een vrijwilligersvergoeding. Deze uitzondering geldt bij bedragen van maximaal € 5,00 per uur, maximaal € 170,00 per maand en maximaal € 1700,00 per jaar, waarbij voor de berekening van het totale jaarbedrag de vergoeding van reiskosten en een eventueel eindejaargeschenk meetellen. Komt dit bedrag boven € 1700,00, dan wordt het geheel als loon gezien en wordt het belast. Om die reden is de vergoeding van € 4,00 netto per uur een forfaitair bedrag; er bestaat naast deze vergoeding geen aanspraak op vergoeding van reiskosten via het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie. Het aantal uren dienst wordt vanwege de fiscale grenzen bewaakt door de politie.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus