Besluit van de Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 mei 2020, kenmerk 1689433-205259-VGP, houdende opening van het tijdvak voor het indienen van een aanvraag om aanwijzing als teler in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen en vaststelling van de minimale hoeveelheid hennep die bij aanvang van de uitvoering van het experiment moet kunnen worden geproduceerd

De Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 14, eerste lid, en 19, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen,

Besluiten:

Artikel 1 (begripsbepalingen)

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet experiment gesloten coffeeshopketen;

b. aanwijzing als teler:

aanwijzing als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet;

c. coffeeshophouder:

coffeeshophouder als bedoeld in artikel 1 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen;

d. experiment:

experiment als bedoeld in artikel 2 van de wet;

e. aanvang van de uitvoering van het experiment:

tijdstip als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet.

Artikel 2 (aanvraagtijdvak)

Een aanvraag om aanwijzing als teler kan worden ingediend binnen het volgende tijdvak:

vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet tot en met vier weken na die datum.

Artikel 3 (minimale productiehoeveelheid)

Een aanvrager dient met zijn ondernemingsplan aannemelijk te maken dat hij bij de aanvang van de uitvoering van het experiment kan voorzien in de productie en levering aan coffeeshophouders van ten minste 6.500 kilogram hennep per jaar.

Artikel 4 (slotbepaling)

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in werking treedt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

In het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (artikel 14) is bepaald dat een aanvraag om aanwijzing als teler kan worden ingediend binnen het door de Ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid (hierna: ministers) opengestelde tijdvak. Hiervan dient voorts mededeling te worden gedaan in de Staatscourant. Met artikel 2 van dit besluit wordt hierin voorzien.

Het aanvraagtijdvak, bedoeld in dat artikel, vangt aan op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Dat zal zijn op 1 juli 2020. Het aanvraagtijdvak beslaat vier weken. Dat betekent dus dat aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 juli 2020, 23:59 uur.

In de hieraan voorafgaande periode wordt reeds informatie beschikbaar gesteld voor het algemeen publiek en voor potentiële aanvragers in het bijzonder, zodat zij zich – indien zij voornemens zijn een aanvraag in te dienen – tijdig kunnen voorbereiden. Het formulier voor het indienen van een aanvraag om aanwijzing als teler, het formulier voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag en het formulier dat (op een later moment) nodig is voor het uitvoeren van de toets op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ─ ook wel aangeduid als de Bibob-toets ─ worden beschikbaar gesteld op de website van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment). Ook overige voor de aanvraagprocedure relevante informatie wordt op de genoemde website beschikbaar besteld.

In artikel 19 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen zijn de afwijzingsgronden vastgelegd. Een aanvraag wordt onder meer afgewezen indien niet aannemelijk is gemaakt dat de aanvrager bij aanvang van de uitvoering van het experiment een door de ministers bij besluit vast te stellen minimum hoeveelheid hennep kan produceren. Artikel 3 van het onderhavige besluit voorziet in de vaststelling van die minimale productiehoeveelheid. De vastgestelde omvang is mede tot stand gekomen op basis van gegevens die door een aantal coffeeshops in de deelnemende gemeenten zijn verstrekt.

Uitgegaan is van een gemiddelde omzet van 1 kilogram per coffeeshop per dag, waarvan 20% hasjiesj. Met ca. 80 coffeeshops die deelnemen aan het experiment, komt het totaal op 30.000 kilogram per jaar (80x1x365=29.200 kilogram, afgerond 30.000 kilogram). Naar schatting is voor de productie van hasjiesj, vijf keer zoveel hennep nodig. Dat brengt het totaal op 24.000 kg hennep (Nederwiet) plus 30.000 kg hennep (bestemd voor 6.000 kg hasjiesj), in totaal 54.000 kg hennep. Daar komt met het oog op een marge dan nog een opslag van 20% bovenop (10.800 kg), waardoor het uiteindelijke totaal uitkomt op (afgerond): 65.000 kg. Per teler gaan we daarom uit van 6.500 kg hennep per jaar. Het gaat hier om het gewicht van het gedroogde materiaal.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven