Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 3312VergunningenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit), Hoofddorp, IJweg 895, 2131 LT, bouwen van een woning (ter vervanging van bestaande), zaaknummer 2983062, olonummer 4242125. 

Logo Haarlemmermeer

Beroep

Wilt u de stukken inzien?

Dat kan tot 6 weken na de verzenddatum. U kunt het besluit telefonisch opvragen via 0900 1852.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door:

degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluit;

degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht (alleen indien het besluit is gewijzigd t.o.v. het ontwerp).

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij

Rechtbank Noord-Holland,

sector Bestuursrecht,

postbus 1621,

2003 BR Haarlem.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan:

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland,

sector Bestuursrecht,

postbus 1621,

2003 BR Haarlem.

Met DigiD –beroep instellen en/of een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.