Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 33070Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan 'Achtersloot 61' IJsselstein

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van IJsselstein heeft bij besluit van 28 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Achtersloot 61’ ongewijzigd vastgesteld.

Omschrijving bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Achtersloot 61’ voorziet in een planologische regeling voor de herbouw van het achterhuis van de monumentale woonboerderij en het toevoegen van een woning in dit achterhuis.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan (met de daarbij horende bijlagen) ligt met ingang van 25 juni 2020 tot en met 6 augustus 2020 voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden in het stadskantoor gemeente IJsselstein. Het volledige bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie (IDN: NL.IMRO.0353.Asloot61-VA01).

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen met ingang van 26 juni 2020 tot en met 6 augustus 2020 beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.

IJsselstein, 24 juni 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN