Verkeersbesluit tijdelijke maatregelen gesloten verklaring ivm constructieve veiligheid van de kademuur Brouwersgracht tussen Herengracht en de Keizersgracht

Logo Amsterdam

SW20-01209

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

 

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

Overwegende

 •  

 • dat de kademuur aan de Brouwersgracht tussen de Herengracht en de Keizersgracht is verzakt en in slechte staat verkeert;

 • dat het noodzakelijk is noodmaatregelen aan te brengen aan de kademuur dan wel de kademuur te vervangen;

 • dat de kade in slechte staat verkeerd waardoor het noodzakelijk is deze ter hoogte van de Brouwersgracht 29 tot en met 59 af te sluiten voor al het autoverkeer;

 • dat er een inspraakochtend wordt georganiseerd rond 27 juni 2020 voor omwonende en betrokkenen;

 • dat deze maatregel is besproken en vastgelegd in het Besluit Beheersmaatregelen van 29 mei 2020;

 • dat het rak (uniek nummer voor een gedeelte van een kademuur) BRG0501constructieve gebreken aanwezig zijn, waardoor de kade niet meer voldoende veilig functioneert;;

 • dat de lengte van dit rak BRG0501 98 meter is en gelegen aan de Brouwersgracht ter hoogte van de percelen 29 tot en met 59;

 • dat het advies is vastgelegd in het document BRG0501-IA-2020528-D;

 • dat conform het integraal advies omvat het besluit de volgende beheersmaatregelen het rak met nummer BRG0501 aan de Brouwersgracht tot aan de vernieuwing af te sluiten voor al het verkeer met uitzondering van nood en hulpdiensten, (brom)fietsers en voetgangers;

 • dat het afsluiten voor al het verkeer met uitzondering van nood en hulpdiensten, (brom)fietsers en voetgangers fysiek ondersteund wordt door het plaatsen van uitneembare afzetpalen;

 • dat aan het Team Programmering Vernieuwing de opdracht is verleend voor het rak met nummer BRG0501 gelegen aan de Brouwersgracht ter hoogte van de percelen 29 tot en met 59 met een lengte van 98 meter te programmeren voor vernieuwing

 • dat deze werkzaamheden aan de kademuur met rak BRG0501 vermoedelijk enkele jaren gaan duren;

 • dat voor de hiervoor beschreven maatregelen op grond van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • dat bovengenoemde verkeersmaatregelen, conform artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, strekken tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de  Wet milieubeheer;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • dat de wegen die hiervoor zijn benoemd, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij 16-06-2020 positief gereageerd;

 • het de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam

 

BESLUIT

 • 1.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model C2/C3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ”éenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee / eenrichtingsweg” te verwijderen op de volgende locatie:

Brouwersgracht tussen Herengracht en de Keizersgracht gesloten richting Keizersgracht;

 

 • 2.

  door het plaatsen van verkeersborden conform modelC1van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ” gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee” met als onderbord OB54(uitgezonderd (brom)fietsers) te plaatsen op de volgende locatie:

a. Brouwersgracht zuidelijk gelegen gedeelte hoek westelijk gelegen gedeelte Herengracht

gesloten richting Brouwersgracht;

b. Brouwersgracht zuidelijk gelegen gedeelte hoek oostelijk gelegen gedeelte Keizersgracht

gesloten richting Brouwersgracht;

 

 • 3.

  door het plaatsen van verkeersborden conform modelD4van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ” gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven” met als onderbord OB54(uitgezonderd (brom)fietsers) te plaatsen op de volgende locatie:

Herengracht westelijk gelegen gedeeltekomend uit noordelijke richting voor de kruising van het zuidelijk gelegen gedeelte van de Brouwersgracht alleen rechtdoor;

 

 • 4.

  door het plaatsen van verkeersborden conform modelD5van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ” gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven” met als onderbord OB54(uitgezonderd (brom)fietsers) te plaatsen op de volgende locatie:

Brouwersgracht zuidelijk gelegen gedeelte komend uit westelijke richting voor de kruising van het oostelijk gelegen gedeelte van de Keizersgracht alleen linksaf;

 

 

 • 5.

  door het plaatsen van verkeersborden conform modelD6van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ” gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven” met als onderbord OB54(uitgezonderd (brom)fietsers) te plaatsen op de volgende locatie:

Keizersgracht oostelijk gelegen gedeeltekomend uit zuidelijke richting voor de kruising van het zuidelijk gelegen gedeelte van de Brouwersgracht alleen rechtdoor en linksaf;

 •  

 • Zie onderstaande tekening en de tekening in de bijlage

 •  

Amsterdam, 18-06-2020

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Naar boven