Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2020, 32949OverigBekendmaking ontwerpbesluit vaststelling bebouwde kom

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 juni 2020 het ontwerpbesluit vaststelling bebouwde kom hebben vastgesteld. Dit ontwerpbesluit is voor een ieder ter inzage gelegd (conform afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht) alvorens het besluit voor definitieve vaststelling bebouwde kom aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het gaat om de bebouwde kom in de zin van artikel 20a van de Wegenverkeerswet en artikel 4.1, lid a van de Wet natuurbescherming.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 17 juni 2020 zes weken (t/m 29 juli 2020) voor een ieder tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij de receptie of via het Gemeenteblad, www.officielebekendmakingen.nl

Reactiemogelijkheden

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan gedurende bovengenoemde termijn een ieder, schriftelijk, een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Papendrecht, postbus 11, 3350 AA Papendrecht o.v.v. zienswijze bebouwde kom. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Vervolg

De gemeenteraad stelt de bebouwde kom definitief vast.

Gemeente Papendrecht