Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Havenbedrijf RotterdamStaatscourant 2020, 32945Bekendmakingen aan de scheepvaart

Aanwijzingsbesluit minimum afstand tot schepen Holland Amerikakade

De Havenmeester van Rotterdam,

gelet op:

  • artikel 3.2 van de Havenverordening Rotterdam 2020;

  • artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

overwegende dat:

  • de Havenmeester, namens het college, bevoegd is gebieden aan te wijzen waar bepaalde categorieën van schepen zich niet mogen bevinden, daaronder begrepen het nemen van ligplaats;

  • het in de nabijheid komen van schepen die aan de Holland Amerikakade zijn afgemeerd in beginsel niet is toegestaan vanwege de veiligheid van de haven en in de omgeving van de haven;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit minimum afstand tot schepen Holland Amerikakade

Artikel 1 Minimum afstand tot schepen Holland Amerikakade

  • 1. Een schip mag zich niet bevinden in een gebied van 25 meter rondom één of meerdere schepen op het moment dat deze schepen direct of indirect ligplaats hebben genomen aan de Holland Amerikakade ter hoogte van oeverfrontnummers 1243 tot en met 1248.

  • 2. Wat in het eerste lid staat, geldt niet indien een schip:

    • a. van een opening van de Erasmusbrug gebruikt maakt en nadat het teken A.11 of E.1 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement op de Erasmusbrug wordt getoond zich rechtstreeks en zonder onderbreking door het aangewezen gebied vaart, of;

    • b. zich bevindt binnen het aanwezen gebied, als bedoeld in het eerste lid, op verzoek van de schipper of kapitein van het schip dat direct of indirect aan de Holland Amerikakade aangemeerd ligt.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking de dag na publicatie daarvan.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit minimum afstand tot schepen Holland Amerikakade.

Aldus vastgesteld op 15 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Namens deze de Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

TOELICHTING OP DEZE AANWIJZING:

Aan de Holland Amerikakade liggen met regelmaat cruiseschepen, marinevaartuigen en andere (bijzondere) schepen. Dit soort schepen hebben een aantrekkingskracht op de vaarweggebruikers die deze vaartuigen van dichtbij willen zien. Niet zelden varen schepen zo dicht langs deze afgemeerde schepen dat het risico op een aanvaring ontstaat. Daarnaast leveren schepen die zeer dicht langszij varen en stilliggen een potentieel veiligheidsrisico op.

Omwille van de veiligheid in en in de omgeving van de haven wordt in dit aanwijzingsbesluit vastgesteld dat schepen zich niet in een gebied van 25 meter rondom schepen die aan de Holland Amerikakade zijn afgemeerd, mogen bevinden. De afstand geldt niet alleen ten opzichte van het schip dat direct aan de kade is afgemeerd, maar geldt ook indien bijvoorbeeld een bunkerschip langszij een cruiseschip ligt. Op dat moment geldt de afstand van 25 meter ten opzichte van het indirect afgemeerde bunkerschip.

Schepen die van een brugopening van de Erasmusbrug gebruik willen maken, mogen binnen de genoemde afstand van 25 meter komen op het moment dat zij van de opening van de brug gebruik willen maken. Op het moment dat op de westzijde van de Erasmusbrug het teken A.11 of E.1 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement (rood-groen licht of één groen licht) wordt getoond mag een schip rechtstreeks en zonder onderbreking door het gebied varen. Het is dus niet toegestaan om binnen de vastgestelde afstand van 25 meter te wachten voordat de brug zal worden geopend of is geopend.

Daarnaast zijn schepen die op verzoek van de schipper of kapitein diensten aan het schip verlenen (levering bunkers, water of het inzamelen van afval), uitgezonderd van het verbod. Wel geldt dat ook andere schepen de genoemde afstand en opzichte van deze indirect afgemeerde schepen in acht moeten houden.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam