Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2020, 32835VerkeersbesluitenGemeente Landgraaf – Verkeersbesluit voetgangerszone Banebergpassage

Logo Landgraaf

Burgemeester en wethouders van Landgraaf

Inleiding

Als gevolg van (geluids)overlast veroorzaakt door brom- en snorfietsers die door de Banebergpassage rijden en de daarmee gepaard gaande onveiligheid die veroorzaakt wordt tussen deze weggebruikers en voetgangers, is de wens geuit om van de Banebergpassage een voetgangersgebied te maken. Fietsverkeer kan wel gewoon van deze verbinding gebruik blijven maken. Brom- en snorfietsers moeten dan via de Poststraat rijden. In het kader van een veilige leefomgeving wordt door middel van dit besluit een voetgangerszone aangewezen waarbij alleen een uitzondering geldt voor fietsverkeer.

Formeel kader

- Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

- Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de onder lid a en b van dit artikel opgenomen verkeersborden en verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

- Artikel 14 van het BABW bepaalt dat indien onder de genoemde verkeersborden onderborden worden geplaatst als bedoeld in artikel 8 lid 2, of toepassing wordt gegeven aan artikel 8 lid 3, dit zulks in het verkeersbesluit tot uitdrukking moet worden gebracht.

Openbare voorbereidingsprocedure

Gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel en de noodzakelijke evenredige belangenafweging, is tevens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Door middel van een publicatie in het gemeenteblad van 15 april 2020 zijn alle belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze, op het gedurende zes weken ter inzage liggende ontwerpbesluit d.d. 7 april 2020, in te dienen. In dat kader zijn geen zienswijzen ingediend.

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Advisering

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente Landgraaf. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie –via het aanspreekpunt Verkeer van het Basisteam Brunssum-Landgraaf- ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit op 14 februari 2020 instemmend geadviseerd.

Besluiten

 • 1.

  door het plaatsen van de borden G7 en G8 zonaal, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, en de onderborden ‘fietsers toegestaan, snorfietsen niet’ een voetgangerszone aan te wijzen op de Banebergpassage, waarbij fietsen toegestaan is en het rijden met snorfietsen niet;

 • 2.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 3.

  een en ander overeenkomstig is met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening met tekeningnummer 20-60-B1 d.d. 06-04-2020.

Situatietekening

Landgraaf, 15 juni 2020

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Landgraaf,

mr. F.J.C. Geurts,

afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken

Bekendmaking

De bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Inzage

Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang van de dag na de publicatie in de Staatscourant, tijdens de openingstijden, bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf.

Beroep

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen tegen dit besluit. Stuur binnen zes weken na datum van de publicatie van het besluit een brief naar de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan:

- uw naam en adres;

- de datum van uw beroep;

- de omschrijving van het besluit, waartegen u beroep instelt;

- de redenen van uw beroep.

Indien het mogelijk is, dient u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt, bij te voegen.

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de uitspraak op uw beroepschrift? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in bij de rechtbank op bovengenoemd postadres of digitaal via de genoemde website.

Voor het digitaal indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening, moet u beschikken over DigiD.

Datum effectuering

Het besluit zal na bekendmaking worden uitgevoerd.