Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 32792Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Overschild

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Overschild gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan dient ter ondersteuning van de grootschalige versterkingsoperatie in Overschild als gevolg van de grootschalige gaswinning in het gebied.

 

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  In artikel 1 Begripsbepaling zijn een aantal definities aangepast. Het gaat hierbij om de definities voor: beleidsregels kamperen, chalet, kampeerterrein, mobielkampeermiddel, recreatiewoning, tenthuisje. De definitie voor weg is toegevoegd;

 • 2.

  In artikel 2 Wijze van meten is de definitie voor ‘het peil’ aangepast;

 • 3.

  Artikel 4.1 Bestemmingsomschrijving Dorpsgebied

 • - onder a toegevoegd: “dan wel een aan huis verbonden bedrijf als opgenomen in de Lijst

 • aan-huis-verbonden bedrijven;”

 • - en tevens voor: toegevoegd: “een bestaand aan-huis-verbonden bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis'.”;

 • 4.

  Artikel 4.6.1 Afwijkingsbevoegdheid herstructurering; onder a, 3e bullit onder 1: toegevoegd: “en overeenkomstig dat bestaande oppervlak worden teruggebouwd”;

 • 5.

  Artikel 4.7.1 Toegestaan gebruik; sub d en e toegevoegd. Tevens is in bijlage 4 van de Toelichting de waterbergingcapaciteit als gevolg van de ingeschatte verandering in verhard oppervlakte in het dorp is in overeenstemming gebracht met de berekening van het waterschap. De berekening is aangepast;

 • 6.

  Artikel 13 “Waterstaat – waterkering” toegevoegd;

 • 7.

  Artikel 17.1.2 “Vrijwaringszone – reliëfinversie” toegevoegd en aangepast op de verbeelding;

 • 8.

  Bijlage “Beleidsregels kamperen” zijn vervallen;

 • 9.

  Bijlage 8 “Lijst overige aan huis verbonden beroepen” vervangen door “Lijst overige aan huis verbonden bedrijven”;

 • 10.

  Bijlage 10 “Beleidsnotitie Paardenhouderijen” vervangen;

 • 11.

  De bestemming Dorpsgebied is voor het perceel Kanaalweg 28 verder naar achteren gelegd op de verbeelding;

 • 12.

  De toelichting is tekstueel aangepast op de bovengenoemde wijzigingen die gemaakt zijn in de regels en de verbeelding.

Het plan inzien

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Overschild met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 18 juni 2020 tot en met donderdag 30 juli 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpovsoverschild-va01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Overschild. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

 

Reageren op het plan (in stellen beroep )

Van donderdag 18 juni 2020 tot en met 30 juli 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;

- die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die in het vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.