Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 32790Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan KC Siddeburen

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 het bestemmingsplan KC Siddeburen gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een nieuw kindcentrum (KC) op het grasveld tussen Hoofdweg 85 en de parkeerplaats bij de sportvelden in Siddeburen.

 

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  de strook groenbestemming voor de beoogde ontsluiting van langzaam verkeer op het perceel Hoofdweg 85 is komen te vervallen. Het langzaam verkeer wordt op een veilige manier via de verkeersbestemming aan de linker zijde van het plangebied geleid;

 • 2.

  het perceel Hoofdweg 85 heeft de bestemming Wonen – 1A met een aangepast bouwvlak gekregen;

 • 3.

  de mogelijkheid voor extensieve dagrecreatie en speelvoorzieningen als nevengebruik van de groenbestemming is komen te vervallen;

 • 4.

  de maximale bouwhoogte van het kindcentrum is verlaagd van 12 naar 9 meter.

Het plan inzien

Het bestemmingsplan KC Siddeburen met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 18 juni 2020 tot en met donderdag 30 juli 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpsidkcsiddeburen-va01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Siddeburen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het plan (in stellen beroep )

Van donderdag 18 juni 2020 tot en met 30 juli 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;

- die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die in het vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.