Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 32682VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op:

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

dat op de voorgestelde verkeersmaatregelen zowel de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, de Wegenverkeerswet 1994 (WvW94) als de uitvoeringsvoorschriften van het BABW/RVV1990 worden gevolgd;

 

 

overwegende:

dat een aanvraag is ontvangen voor verkeersmaatregelen met een bebordingsplan, volgens bijgaande tekening;

dat de genoemde wegen in beheer en eigendom zijn van de gemeente Midden-Groningen;

aanleiding is de versterking en tijdelijke woningbouw in Overschild;

dat de gemeenteraad Midden-Groningen op 28 mei 2020 het besluit heeft genomen de bebouwde komgrens in de zin van de wegenverkeerswet en de wegenwet te wijzigen en dat daarmee automatisch de 30km/uur zone wordt uitgebreid;

dat alle wegen in Overschild als Erftoegangsweg (ETW) zijn gecategoriseerd;

dat binnen de bebouwde kom een huidige maximum snelheid geldt van 30 km/uur;

dat vanwege de herkenbaarheid en veiligheid het noodzakelijk is 30km/uur aan te duiden;

dat door het aanduiden van 30km/uur zone de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet wordt geschaad;

dat met het uitbreiden van de 30km/uur zone vanuit praktisch oogpunt en handhaafbaarheid ook de parkeerverbodszone voor vrachtverkeer wordt uitgebreid;

dat vanuit de verkeersveiligheid en beperkte ruimte op de Kanaalweg het nodig is voor bouwverkeer en daarmee alle bestuurders éénrichting in te stellen;

dat om te voorkomen dat de keerlus wordt geblokkeerd voor vrachtverkeer een parkeerverbod wordt ingesteld.

dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW en deze op het bebordingsplan positief heeft geadviseerd; (brief van 5-6-2020, ingekomen 11-6-2020)

gezien het vorenstaande de bebording en markering overeenkomstig bijgevoegde tekening gerealiseerd kan worden.

 

 

B E S L U I T E N:

Instellen verkeersmaatregelen Overschild, door:

Uitbreiden 30km/uur zone gedeelte Graauwedijk en tijdelijke bebouwing tussen Graauwedijk en Kanaalweg;

Tijdelijk verkeersbesluit aanduiden inrijverbod gedeelte Meerweg en Kanaalweg voor bouwverkeer;

Tijdelijk verkeersbesluit aanduiden parkeerverbod aan beide zijden keerlus Meerweg;

Tijdelijk verkeersbesluit aanduiden éénrichtingsverkeer tussen tijdelijke bebouwing en Kanaalweg;

 

Dit besluit te realiseren door fysieke maatregelen en het plaatsen van verkeersborden met bordcodes: C01 + BE07 met de tekst “geldt alleen voor bouwverkeer”, C02, C03, E01, en combinatieborden zonale toepassing A1(30)+E10 en A1(30)+E11 met markering als bedoeld in de uitvoeringsvoorschriften BABW en in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening. De tijdelijke aanduidingen in stand houden gedurende de periode als het nodig is.

 

Hoogezand, 12 juni 2020, zaaknummer: 2020-016632

 

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

 

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

 

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met onderstaande regelverwijzing in de eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 17 juni 2020 tot en met 29 juli 2020.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

 

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Overschild .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor uitbreiding van de 30km/uur zone en tijdelijke verkeersmaatregelen voor Overschild. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

 

Bijlage: Situatietekening

 

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

De naam en het adres van de indiener;

De dagtekening;

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

De gronden van het bezwaar.

 

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.