Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2020, 3256Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan “Haarweg 9 Overberg”

Logo Utrechtse Heuvelrug

 

Het ontwerpwijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 januari 2020 gedurende zes weken (tot en met 27 februari 2020) het ontwerpwijzigingsplan Haarweg 9 Overberg en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1851.AMRhaarweg9-ON01).

Wat houdt dit wijzigingsplan in?

Het ontwerpwijzigingsplan beoogt de bouw van een voermachine voor de geitenhouderij aan de Haarweg 9 in Overberg mogelijk te maken door vergroting van het agrarische bouwvlak. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal door legesheffing is verzekerd.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Zienswijzen via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage;

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;

  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 20 februari 2020 contact op te nemen met mevrouw I. Eising van het team Omgevingsverzoeken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, via 0343 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Haarweg 9”.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen zullen aan het college van burgemeester en wethouders ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug