Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2020, 32430VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT (brom)fietspad Kersengaard De Goorn

Logo Koggenland

NUMMER 341

ZAAKNUMMER ZK20001156

D20.004325

 

 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders van Koggenland bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

Grondslag

Op grond van artikel 15 WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

In de nieuwe woonwijk de Buitenplaats komt een verbinding tussen de Bloementuin en de Kersengaard. Het is wenselijk om hier alleen voetgangers, fietsers en bromfietsers toe te staan. Voor deze gebruikers is het een snelle, directe en verkeersveilige route richting de voorzieningen in De Goorn. Het verlengde van de Kersengaard is met een breedte van 3,5 meter voldoende breed om bromfietsers toe te laten.

In het verlengde van de Kersengaard gaat de rijweg over in een pad geschikt voor voetgangers, fietsers en bromfietsers.

De aansluiting aan de kant van de Bloementuin zal, voor de bestuurders die over de Bloementuin rijden en het fietspad aan de rechter kant krijgen, niet goed opvallen. Het is dan duidelijker en veiliger om de (brom)fietsers voorrang te laten verlenen.

 

In het onderstaande besluit worden de verkeerstekens benoemd conform het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

 

De bovenstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 WVW:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Advies

Conform artikel 24 BABW is over het nemen van het verkeersbesluit overleg gepleegd met een verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit.

 

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders

1. het verlengde van de Kersengaard in De Goorn aan te wijzen als (brom)fietspad door plaatsing van bord G12a van bijlage I RVV een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-341).

2. De voorrang bij de aansluiting op de Bloementuin te regelen door plaatsing van haaientanden en bord B6 van bijlage I RVV een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-341).

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 

 

Koggenland, 11 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Teammanager Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.