Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 3241Interne regelingen

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2020, 2020-0000000453, tot wijziging van Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten SZW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007, artikel 4.6 van de Comptabiliteitswet 2016, artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 4, vierde lid, aanhef en onderdeel a, 6, vijfde lid, aanhef en onderdeel a, en 23, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, de artikelen 3, eerste lid, onderdeel k, en 11 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, vierde lid, onderdeel g, wordt ‘het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en zaken van de Nationale ombudsman van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdend met de dienstbetrekking’ vervangen door ‘het behandelen van geschillen en gerechtelijke procedures van (ex-)medewerkers inzake aangelegenheden verband houdend met de dienstbetrekking’.

B

In artikel 7, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking’ vervangen door ‘gerechtelijke procedures van (ex-)medewerkers inzake aangelegenheden verband houdend met de dienstbetrekking’.

C

Aan artikel 15 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

  • 6. In afwijking van het derde lid blijft de handtekening van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving achterwege voor categorieën van beschikkingen die schriftelijk zijn aangewezen door de directeur-generaal Werk.

ARTIKEL II

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 7, zesde lid, onderdeel g, wordt ‘het instellen van gerechtelijke procedures met betrekking tot beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking’ vervangen door ‘het instellen van gerechtelijke procedures inzake aangelegenheden verband houdend met de dienstbetrekking van (ex-)medewerkers’.

ARTIKEL III

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10, vijfde lid, wordt ‘voor zover het niet betreft beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking’ vervangen door ‘voor zover het niet betreft gerechtelijke procedures van (ex-)medewerkers inzake aangelegenheden verband houdend met de dienstbetrekking’.

ARTIKEL IV

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking’ vervangen door ‘met uitzondering van geschillen en gerechtelijke procedures van (ex-)medewerkers inzake aangelegenheden verband houdend met de dienstbetrekking’.

B

In artikel 5, eerste lid, onderdeel c, wordt ‘met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking’ vervangen door ‘met uitzondering van geschillen en gerechtelijke procedures van (ex-)medewerkers inzake aangelegenheden verband houdend met de dienstbetrekking’.

C

In artikel 6, eerste lid, onderdeel c, wordt ‘met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking’ vervangen door ‘met uitzondering van geschillen en gerechtelijke procedures van (ex-)medewerkers inzake aangelegenheden verband houdend met de dienstbetrekking’.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 januari 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Artikel I, onderdeel C

In artikel 15 lid 3 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 is bepaald dat een vertegenwoordigingsbevoegde gehouden is zijn handtekening op te nemen bij de ondertekening van stukken. Met dit wijzigingsbesluit wordt hierop een uitzondering gemaakt voor beschikkingen afkomstig van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, voor zover categorieën van beschikkingen schriftelijk zijn aangewezen door de directeur-generaal Werk. In het zaaksysteem van de aangewezen beschikking wordt de autorisatie van de vertegenwoordigingsbevoegde vastgelegd.

Inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren

In dit wijzigingsbesluit worden daarnaast juridisch-technische wijzigingen doorgevoerd in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren.

Den Haag, 13 januari 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees