Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 32342Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening – vastgesteld bestemmingsplan Wijststraat ong. (naast 18) Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 20 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Wijststraat ong. (naast 18) Heesch‘ heeft vastgesteld.

Inhoud

Het plan behelst het bouwen één ruimte-voor-ruimtewoning aan Wijststraat ongenummerd (naast 18) in Heesch.

Hogere grenswaarden

Op basis van de Wet Geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan ‘Wijststraat ong. (naast 18) Heesch’ voor een ieder ter inzage.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 18 juni 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via codering: NL.IMRO.1721.BPWijststraatong-vg01.

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen geen beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u beroep indient en uw handtekening.

Heesch, 17 juni 2020