Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2020, 3227VerkeersbesluitenVerkeersbesluit openbare laadvoorzieningen gemeente Hardenberg

Logo Hardenberg

 

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

 

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

 

Overwegende:

- dat de gemeente Hardenberg een gastvrije en duurzame gemeente wil zijn en elektrisch rijden wil stimuleren en faciliteren;

- dat de vraag naar openbare laadvoorzieningen de komende jaren zal toenemen;

- dat de gemeente Hardenberg daarom sinds 1 juli 2018 onderdeel is van de ‘Overijsselse en Gelderse slimme aanpak inzake openbare laadinfrastructuur’

- dat de concessiehouder voor een periode van 3 jaar openbare laadinfrastructuur in de gemeente Hardenberg mag realiseren;

- dat een inwoner of forens uit de gemeente Hardenberg een aanvraag voor het plaatsen van een openbare laadpaal in zijn omgeving mag indienen;

- dat de gemeente Hardenberg daarnaast ook bezoekers van Hardenberg wil faciliteren in de mogelijkheid tot het opladen van elektrische voertuigen;

- dat de gemeente Hardenberg daarom een verzoek heeft ingediend voor het plaatsen van strategische laadpalen in de gemeente Hardenberg;

- dat deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in de ‘beleidsregel openbare laadinfrastructuur elektrisch voertuigen gemeente Hardenberg’

- dat de volgende locaties door de concessiehouder als rendabel geacht worden:

o Hardenberg: Hessenweg 72 (de Boshoek)

o Hardenberg: Sportboulevard 3 (Sportboulevard)

o Hardenberg: Vechtstraat 5 (de Koppel)

- dat daarnaast de provincie Overijssel het beleidsuitgangspunt heeft dat elke kern groter dan 1000 inwoners voorzien zou moeten zijn van minimaal één openbare laadpaal;

- dat de provincie Overijssel voor het realiseren van dit beleidsuitgangspunt de zogenaamde Basis-op-Orde laadpalen beschikbaar stelt;

- dat de kernen Hardenberg, Dedemsvaart en Slagharen al voldoen aan dit beleidsuitgangspunt door bestaande openbare laadvoorzieningen;

- dat de verscheidene kernen in de gemeente Hardenberg in aanmerking komen voor het plaatsen van een Basis-op-Orde laadpaal;

- dat deze mogelijkheid besproken is met de desbetreffende Plaatselijk Belangen en zij allen de meerwaarde van het plaatsen van deze Basis-op-Orde laadpaal zien;

- dat met de desbetreffende Plaatselijk Belangen is besloten tot het plaatsen van Basis-op-Orde laadpalen in de volgende kernen en op de volgende locaties:

o De Krim: Turfstekersplein 11 (Turfstekersplein

o Bergentheim: Postlaan 45 (Basingplein)

o Gramsbergen: Hattemattestraat 7 (Hattemattebad)

o Kloosterhaar: Meerstal 1

o Marienberg: Oudeweg 22 (t.o. Sionskerk)

o Sibculo: Gemeenteweg 65 (Spartelvijver)

o Balkbrug: Molenweg 20a

o Lutten: Goudenregenstraat 6

o Bruchterveld: Meester Holtropstraat 3 (sportpark)

o Schuinesloot: Schuineslootweg 104 (De Kapel)

o Ane: De Steeghe 7 (Spreng-el)

- dat een openbare laadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

- dat gezien de huidige behoefte aan het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte, op alle locaties in eerste instantie één parkeervak gereserveerd wordt voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat wanneer in de toekomst de behoefte aan openbaar laden groter wordt, een tweede parkeervak gereserveerd kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dat de gereserveerde parkeervakken gerealiseerd worden door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt op welke parkeervakken deze reservering van toepassing is;

- dat het treffen van de deze verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de Wvw 1994 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van het gebruik daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

- dat de voorgestelde locaties inclusief bebording behorende bij dit verkeersbesluit is bijgevoegd in de bijlage.

 

Besluit:

1. tot het reserveren van één parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt welke parkeervak gereserveerd is, op de volgende locaties:

a. Hardenberg: Hessenweg 72 (de Boshoek)

b. Hardenberg: Sportboulevard 3 (Sportboulevard)

c. Hardenberg: Vechtstraat 5 (de Koppel)

d. De Krim: Turfstekersplein 11 (Turfstekersplein

e. Bergentheim: Postlaan 45 (Basingplein)

f. Gramsbergen: Hattemattestraat 7 (Hattemattebad)

g. Kloosterhaar: Meerstal 1

h. Marienberg: Oudeweg 22 (t.o. Sionskerk)

i. Sibculo: Gemeenteweg 65 (Spartelvijver)

j. Balkbrug: Molenweg 20a

k. Lutten: Goudenregenstraat 6

l. Bruchterveld: Meester Holtropstraat 3 (sportpark)

m. Schuinesloot: Schuineslootweg 104 (De Kapel)

n. Ane: De Steeghe 7 (Spreng-el)

 

Situatieschetsen:

Locatie Hessenweg 72 (de Boshoek) - Hardenberg

Locatie Sportboulevard 3 (Sportboulevard) - Hardenberg

Locatie Vechtstraat 5 (de Koppel) - Hardenberg

Locatie Turfstekersplein 11 – de Krim

Locatie Postlaan 45 (Bastingplein) - Bergentheim

Locatie Hattemattestraat 7 (Hattemattebad) – Gramsbergen

Locatie Meerstal 1 - Kloosterhaar

Locatie Oudeweg 22 (t.o. Sionskerk) – Mariënberg

Locatie Gemeenteweg 65 (Spartelvijver) – Sibculo

Locatie Molenweg 20a – Balkbrug

Locatie Goudenregenstraat 6 – Lutten

Locatie Meester Holtropstraat 3 - Bruchterveld

Locatie Schuineslootweg 3 – Schuinesloot

Locatie De Steeghe 7 - Ane

 

Hardenberg, 15 januari 2020

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle