Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 32243VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto’s Struisgras Heesch

Logo Bernheze

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

 

Gelet op:

artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden C1, C2, C3, D5 en E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

de Struisgras is gelegen in de kern Heesch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

in de Struisgras een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur;

in deze wijk een aanvraag is gekomen voor het realiseren van een laadpaal;

in overleg met de aanbieder van de laadpaal is gekozen voor deze locatie;

deze locatie is gelegen binnen 100 meter van het adres van de aanvrager;

de locatie is gelegen op een klein parkeerterrein met rondom woningen en dat twee woningen met de zijkant naar het parkeerterrein zijn gelegen;

de gemeente en de aanbieder graag de laadlocatie wil aanbieden aan de aanvrager, maar ook aan andere gebruikers om de laadlocatie zo optimaal mogelijk te gebruiken;

de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein;

 

steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto;

het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen;

onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen in het geval van dit besluit wordt verstaan een volledig elektrische of een plug-in hybride auto (vierwielig);

elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen;

gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een parkeerplaats met een laadvoorziening;

gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elektrische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening;

het daarom wenselijk is, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische auto’s op te laden c.q. dat er voldoende oplaadpunten beschikbaar zijn;

de gemeente het Duurzaam Mobiliteitsplan heeft vastgesteld waarin elektrisch rijden een belangrijk speerpunt is en het elektrisch rijden wordt gestimuleerd door het aanbrengen van laadplekken;

onvoldoende beschikbaarheid van openbare laadmogelijkheden een belemmering vormt voor de snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland;

de parkeerdruk in de wijk door deze maatregel mogelijk slechts marginaal toeneemt omdat de aanvrager nu ook al in de directe omgeving parkeert;

het realiseren van een oplaadpunt mogelijk een drempel wegneemt voor bewoners om een elektrische auto aan te schaffen of te leasen, wat verder bijdraagt aan een beter milieu;

het doel van het aanwijzen van een parkeerplaats voor elektrische auto’s is om de gebruiker van deze auto in staat te stellen de auto op te laden voor verder gebruik en daardoor aan het algemeen maatschappelijke verkeer kan deelnemen en dat dit prevaleert boven andere individuele belangen;

de belangen van de gebruiker van de elektrische auto zwaarder wegen dan die van overige weggebruikers om op deze specifieke parkeerplaats met hun voertuig te kunnen parkeren;

 

het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren voor marktkooplui en bezoekers;

overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

 

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

Door het plaatsen van borden E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met tekst “alleen opladen elektrische auto’s” en onderbord ob504 (twee pijlen wijzend schuin naar onder) op de locatie Struisgras te Heesch tussen huisnummers 11 en 13 twee parkeerplaatsen aan te wijzen als locatie voor het opladen van elektrische auto’s;

 

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

 

Datum besluit:

8-6-2020

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige domein Leefomgeving