Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 32049VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit Afsluiten brug Grintweg/Kloosterstraat voor autoverkeer.

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de brug tussen de Kloosterstraat en de Grintweg binnen de bebouwde kom van Moerdijk ligt;

 • 2.

  dat de brug in beheer en onderhoud is bij de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat de brug door de huidige inrichting voor zowel autoverkeer als vrachtverkeer toegankelijk is;

 • 4.

  dat de brug, ondanks het verbod met aslastbeperking (max 3,5t), ook gebruikt wordt door verkeer met een te hoge aslast;

 • 5.

  dat de bebording er in de praktijk niet voor zorgt dat vrachtverkeer de brug niet gebruikt;

 • 6.

  dat de brug door dit zware verkeer meerdere malen beschadigd is geraakt;

 • 7.

  dat het gebruik van de Kloosterstraat door gemotoriseerd verkeer sowieso niet wenselijk is, vanwege de directe ligging naast het dorpshart Moerdijk;

 • 8.

  dat het gemotoriseerd verkeer ook gebruik kan maken van de Havendijk en de Johan Willem Frisostraat;

 • 9.

  dat gemotoriseerd verkeer wellicht wat om moet rijden t.o.v. de huidige situatie, maar deze extra afstand verwaarloosbaar is (max. 640m);

 • 10.

  dat de oversteek in de nieuwe situatie toegankelijk blijft voor fietsverkeer;

 • 11.

  dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de verkeersadviseur van het regionaal politiekorps Zeeland-West-Brabant om het verkeersbesluit te toetsen op rechtmatigheid, wetmatigheid en handhaafbaarheid. De politie heeft een positief advies gegeven over onderstaand besluit;

 • 12

  dat aanvullend het voornemen om de brug af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer is voorgelegd aan de brandweer en ambulance. Er zijn geen bezwaren ontvangen van deze partijen;

 • 13

  dat direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het voornemen en tijdens een openbare bijeenkomst van de zogeheten dorpstafel Moerdijk op 16 oktober 2019 een mondeling toelichting geven. Door een direct aanwonende is tijdens de bijenkomst aangegeven dat hierdoor een langere reistijd ontstaat van en naar zijn/haar woning en dat hij/zij dit als negatief ervaart. Er hebben zich aanvullend geen belanghebbenden met opmerkingen bij ons gemeld.

 • 14

  Er instemming is van de politie, mits de brug fysiek wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Besluiten

 • 1.

  tot het (fysiek) voor autoverkeer afsluiten van de brug tussen de Kloosterstraat naar de Grintweg te Moerdijk;

 • 2.

  tot het toegankelijk maken van deze brug voor fietsverkeer door het plaatsen van bord G11 uit bijlage 1 van het RVV 1990/BABW;

Zevenbergen 9 juni 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

Namens hen:

J.P.M. Klijs

Burgemeester

Gemeente Moerdijk

J.C. Slagboom

Gemeentesecretaris

Gemeente Moerdijk

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door publicatie In de "Moerdijkse Bode". Wij wijzen u erop dateenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemenewet bestuursrecht (Awb) jo. artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarophet besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienenbij ons College. Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekenden tenminste moet bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.