Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2020, 3200VerkeersbesluitenInstellen eenrichtingsverkeer op gedeelte Nijverheidssingel en inrichting fietsstraat op gedeelte Nijverheidssingel en Nieuwe Dieststraat.

Logo Breda

 

Z2019-006146 d.d. 15 januari 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

• Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

 

Is het gewenst om

Op de Nijverheidssingel, het gedeelte tussen de Leuvenaarstraat en de Nieuwe Dieststraat, eenrichtingsverkeer in te stellen. Op dit gedeelte van de Nijverheidssingel en de Nieuw Dieststraat een fietsstraat in te richten. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Overzichtstekening Nijverheidssingel / Nieuwe Dieststraat’ met tekeningnummer 311486.

 

Motivering

 

De Nijverheidssingel, het gedeelte tussen de Leuvenaarstraat en de Nieuwe Dieststraat, maakt onderdeel uit van de binnensingels van de gemeente Breda. In het ‘Uitvoeringskader Binnensingels’ is opgenomen dat de binnensingels de nadruk op fietsen komt te liggen.

 

De Nijverheidssingel, Nieuwe Dieststraat en de Adriaan van Bergenstraat maken onderdeel uit van de fietsroute Breda - Etten-Leur – Breda Centrum – Breda West. Delen van deze fietsroute zijn in het verleden al gerealiseerd waaronder de fietsroute over de Lunetstraat, Meidoornstraat en het vrij liggende fietspad door Westerpark tot aan IABC. De Nijverheidssingel, Nieuwe Dieststraat en op termijn de Adriaan van Bergenstraat zijn tot op heden de ontbrekende schakel om tot de binnenstad/centrum van Breda te fietsen. Door het inrichten van de Nijverheidssingel en de Nieuwe Dieststraat als fietsstraat krijgen de straten een andere uitstraling en krijgt de fietser meer ruime in deze straten conform het ‘Uitvoeringskader Binnensingels’. De fietser krijgt de hoofdrol in plaats van de auto.

 

Eenrichtingsverkeer Nijverheidssingel

Om meer ruimte voor de fietser te creëren wordt op de Nijverheidssingel op het gedeelte tussen de Leuvenaarstraat en de Nieuwe Dieststraat eenrichtingsverkeer ingesteld. Uit tellingen is gebleken dat het meeste verkeer ‘stad uit’ rijdt, de richting van de Nieuwe Dieststraat richting de Leuvenaarstraat. Het eenrichtingsverkeer wordt dan ook in deze richting ingesteld. Aan de zijde van de Nijverheidssingel nabij de bocht naar de Nieuwe Dieststraat wordt het bord C3, eenrichtingsweg, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom) fietsers, geplaatst. Aan de zijde van de Leuvenaarstraat wordt het bord C2, eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom)fietsers, geplaatst. Het bord C2 met onderbord OB401, 100m, wordt als voorwaarschuwing op de Leuvenaarstraat net na het kruispunt met de Middellaan geplaatst. Op de Nijverheidssingel wordt het bord D5L, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord staat, geplaatst net voor het kruispunt met de Leuvenaarstraat, met onderbord OB52, uitgezonderd fietsers. Het bord B4, voorrangskruispunt, dat staat op de Leuvenaarstraat voor het kruispunt met de Nijverheidssingel wordt verwijderd.

 

Fietsstraat Nijverheidssingel-Nieuwe Dieststraat

De Nijverheidssingel, gedeelte tussen de Leuvenaarstraat en de Nieuwe Dieststraat, en de Nieuwe Dieststraat worden ingericht als fietsstraat. Het bord L51c, fietsstraat/verplicht fietspad, en L51d, einde fietsstraat/einde verplicht fietspad, met onderbord ‘bromfietsen, motoren en auto’s toegestaan’ wordt geplaatst aan het begin en het einde van de fietsstraat en bij de zijstraten. De fietsstraat krijgt voorrang op de zijstraten. In de Middellaan aan beide zijde van de Nieuwe Dieststraat wordt het bord B6, verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, geplaatst. Het bord B6 wordt tevens geplaatst op de Nijverheidssingel ter hoogte van de huisnummer 275-291. Bij het bord B6 worden haaientanden op het wegdek geplaatst.

 

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Overzichtstekening Nijverheidssingel / Nieuwe Dieststraat’ met tekeningnummer 311486 welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

Belangenafweging

 

Door de inrichting en verkeersmaatregelen komt op de Nijverheidssingel en de Nieuwe Dieststraat de nadruk meer op de fietsers te liggen dan op de auto’s. Alle aangelegen panden en percelen blijven bereikbaar.

 

Het instellen van éénrichtingsverkeer betekent dat men in sommige gevallen om moet rijden om op de plaats van bestemming te komen. Dit betreft echter een beperkte afstand omrijden.

 

Omtrent de verkeersmaatregelen heeft een informatieavond plaatsgevonden en het plan heeft ter consultatie gelegen voor reacties. De meeste reacties hadden geen directe betrekking op de verkeersmaatregelen die dit verkeersbesluit omvat. Omtrent het eenrichtingsverkeer waren wel een aantal reacties omtrent de rijrichting. Op basis van tellingen is uiteindelijk de keuze gemaakt voor de rijrichting.

 

Het college laat de belangen van fietsers prevaleren boven die die van automobilisten om te allen tijde de kortste route te kunnen rijden. Tevens wordt door het instellen van een fietsstraat de nadruk meer gelegd op fietsers in plaats van op auto’s.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland, West-Brabant.

 

Besluiten

I. Eenrichtingsverkeer op de Nijverheidssingel, gedeelte tussen de Leuvenaarstraat en de Nieuwe Dieststraat, in te stellen. Aan de zijde van de Nijverheidssingel nabij de bocht naar de Nieuwe Dieststraat wordt het bord C3, eenrichtingsweg, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom) fietsers, geplaatst. Aan de zijde van de Leuvenaarstraat wordt het bord C2, eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met onderbord OB54, uitgezonderd (brom)fietsers, geplaatst. Op de Nijverheidssingel wordt het bord D5L, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord staat, geplaatst net voor het kruispunt met de Leuvenaarstraat, met onderbord OB52, uitgezonderd fietsers.

Het bord B4, voorrangskruispunt, dat staat op de Leuvenaarstraat voor het kruispunt met de Nijverheidssingel wordt verwijderd.

 

II. De Nijverheidssingel, gedeelte tussen de Leuvenaarstraat en de Nieuwe Dieststraat, en Nieuwe Dieststraat, in te richten als fietsstraat. Het bord L51c, fietsstraat/verplicht fietspad, en L51d, einde fietsstraat/einde verplicht fietspad, met onderbord ‘bromfietsen, motoren en auto’s toegestaan’ wordt geplaatst aan het begin en het einde van de fietsstraat en bij de zijstraten. De fietsstraat krijgt voorrang op de zijstraten. In de Middellaan aan beide zijde van de Nieuwe Dieststraat wordt het bord B6, verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, geplaatst. Het bord B6 wordt tevens geplaatst op de Nijverheidssingel ter hoogte van de huisnummer 275-291. Bij het bord B6 worden haaientanden op het wegdek geplaatst.

 

III. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Overzichtstekening Nijverheidssingel / Nieuwe Dieststraat’ met tekeningnummer 311486.

 

IV. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 15 januari 2020.

 

 

Breda, 15 januari 2020.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. A. Maas via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Instellen eenrichtingsverkeer op gedeelte Nijverheidssingel en inrichting fietsstraat op gedeelte Nijverheidssingel en Nieuwe Dieststraat.’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekening ‘Overzichtstekening Nijverheidssingel / Nieuwe Dieststraat’ met tekeningnummer 311486.