Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 3199Ruimtelijke plannenOntwerp-wijzigingsplan Elzeterweg 5 Mechelen

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 18 januari 2020 tot en met 28 februari 2020 ter inzage ligt: het ontwerp-wijzigingsplan “Elzeterweg 5”.

Het college is voornemens om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Gulpen-Wittem Buitengebied’ te wijzigen. Het ontwerp-wijzigingsplan ziet op het wijzigen van het gebruik van het in de bestemming Wonen- Cultuur en ontspanning gelegen karakteristieke bijgebouw in een nieuwe (zelfstandige) woning op de locatie kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie M, nr. 470 en 471, plaatselijk bekend Elzeterweg 5 (6281 NN) te Mechelen

Ter inzage

Het ontwerp-wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 januari 2020 tot en met 28 februari 2020 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

  • 1.

    Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

  • 2.

    De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (Onderwerpen / Bouwen en verbouwen,

  • 3.

    www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Zienswijzen

Tijdens voornoemde termijn kan eenieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem, postbus 56, 5270 AB Gulpen onder vermelding van: “zienswijze ontwerp-wijzigingsplan Elzeterweg 5 Mechelen”

 

Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen door contact op te nemen met mevr. E. Vervuren-Lemmen via tel. 14043. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Tegen betaling kan een exemplaar van het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden verstrekt

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend door een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking