Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2020, 3184VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Korenbocht te Reusel

Logo Reusel-De Mierden

Z20000042/20.00160

 

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

 

overwegende,

• dat de aanvrager verzocht heeft om een individuele gehandicaptenparkeerplaats;

• dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

• dat de parkeerdruk in de omgeving van Korenbocht dermate hoog is dat de reguliere (gehandicapten)parkeerplaatsen in de omgeving van de woning vaak bezet zijn;

• dat niet op een andere wijze in een parkeerplaats voor de aanvrager kan worden voorzien;

• dat een aangewezen gehandicaptenparkeerplaats in openbaar gebied gewenst is;

• dat de genoemde weg/locatie in beheer is bij en gelegen is binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Reusel-De Mierden;

• dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

• dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden;

• dat in dit besluit de verkeerstekens worden benoemd conform het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• dat over dit besluit - overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) - overleg heeft plaatsgevonden met de regiopolitie Oost-Brabant en dat deze positief heeft geadviseerd;

 

gelet op

• het vigerende Mandaat- en bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden 2016;

• de bepalingen in de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit:

1. een individuele gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan Korenbocht te Reusel (GPS coördinaten 51.36075, 5.16351 / RD coördinaten 139420, 374640);

2. dit kenbaar te maken aan de weggebruikers door het plaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met een onderbord met vermelding '59-RZ-PZ';

3. dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van de bekendmaking in de Staatscourant en het desbetreffende verkeersbord is geplaatst.

 

Mededelingen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, Postbus 11, 5540 AA Reusel.

 

De bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant van 17 januari 2020.

 

Reusel, 10 januari 2020.

 

Namens burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

Anton Geevers, team Ruimtelijk Beheer

coördinator / beleidsmedewerker Civiele Techniek