Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 12 juni 2020, nr. 2917849, tot wijziging van het Besluit Adviescollege levenslanggestraften

De Minister voor Rechtsbescherming,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit Adviescollege levenslanggestraften wordt gewijzigd als volgt:

A

1. Artikel 1, onderdeel c, wordt gewijzigd en komt te luiden:

c. DJI:

de Dienst Justitiële Inrichtingen als bedoeld in artikel 63f van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

2. Artikel 1, onderdeel e, wordt gewijzigd en komt te luiden:

e. Minister:

de Minister voor Rechtsbescherming;

B

Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 1A ingevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 1A

Dit besluit is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het vijfde lid worden na de punt de volgende zinnen ingevoegd:

De hoorzittingen vinden plaats in het Europese deel van Nederland. Degene die zich buiten het Europese deel van Nederland bevindt, wordt niet in persoon maar via een beveiligde videoverbinding gehoord.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Dit wijzigingsbesluit maakt het Besluit Adviescollege levenslanggestraften ook van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

Voor de toepasselijkheid van regelgeving op de BES-eilanden geldt dat een regeling alleen op de BES-eilanden van toepassing is indien dat bij wettelijk voorschrift is bepaald of op andere wijze onmiskenbaar uit een wettelijk voorschrift volgt (artikel 2 Invoeringswet BES). In het huidige Besluit Adviescollege levenslanggestraften is niets bepaald over de toepasselijkheid op de BES-eilanden en is het besluit uitsluitend in het Europese deel van Nederland van toepassing. Het wijzigingsbesluit vormt een nadere inkadering van de gratieprocedure omdat het invulling geeft aan de wijze waarop de minister ten aanzien van levenslanggestraften toepassing geeft aan de Gratiewet. De Gratiewet en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn beide van toepassing op de BES-eilanden. Op grond hiervan is het van belang dat ook levenslanggestraften op de BES-eilanden een mogelijkheid van herbeoordeling krijgen. Met onderhavige wijziging wordt de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf ook op de BES-eilanden in overeenstemming gebracht met het ten uitvoerleggingsbeleid van de levenslange gevangenisstraf dat geldt in het Europese deel van Nederland.

Het Adviescollege levenslanggestraften is ondergebracht in het Paleis van Justitie in Arnhem. Daar vinden de hoorzittingen plaats. Teneinde te voorkomen dat een levenslanggestrafte, die zijn detentie uitzit in het Caribische deel van Nederland, of slachtoffers en/of nabestaanden voor de hoorzitting van het Adviescollege naar het Europese deel van Nederland dienen af te reizen, worden zij via een beveiligde videoverbinding gehoord.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven