Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 11 juni 2020 met kenmerk ACM/UIT/533795 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tarievencode gas wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.3 komt als volgt te luiden:

 • 1. Kleinverbruikaansluitingen met een gegarandeerde leveringsdruk van 23,4 mbar of een niet-gegarandeerde leveringsdruk groter dan 23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar worden op grond van de aansluitcapaciteit ingedeeld in vier aansluitcategorieën:

  • a. aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 m3(n)/uur;

  • b. aansluitcapaciteit groter dan 10 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 16 m3(n)/uur;

  • c. aansluitcapaciteit groter dan 16 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 25 m3(n)/uur;

  • d. aansluitcapaciteit groter dan 25 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 40 m3(n)/uur.

 • 2. Kleinverbruikaansluitingen met een gegarandeerde leveringsdruk groter dan 23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar of een niet-gegarandeerde leveringsdruk groter dan 100 mbar en kleiner dan of gelijk aan 8 bar worden op grond van de aansluitcapaciteit ingedeeld in vier aansluitcategorieën:

  • a. aansluitcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 m3(n)/uur;

  • b. aansluitcapaciteit groter dan 10 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 16 m3(n)/uur;

  • c. aansluitcapaciteit groter dan 16 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 25 m3(n)/uur;

  • d. aansluitcapaciteit groter dan 25 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 40 m3(n)/uur.

B

Artikel 2.4 komt als volgt te luiden:

 • 1. Grootverbruikaansluitingen met een gegarandeerde leveringsdruk van 23,4 mbar worden op grond van de aansluitcapaciteit ingedeeld in drie aansluitcategorieën:

  • a. aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100 m3(n)/uur;

  • b. aansluitcapaciteit groter dan 100 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n)/uur;

  • c. aansluitcapaciteit groter dan 400 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 650 m3(n)/uur.

 • 2. Grootverbruikaansluitingen met een niet-gegarandeerde leveringsdruk groter dan 23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar worden op grond van de aansluitcapaciteit ingedeeld in drie aansluitcategorieën:

  • a. aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100 m3(n)/uur;

  • b. aansluitcapaciteit groter dan 100 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n)/uur;

  • c. aansluitcapaciteit groter dan 400 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 650 m3(n)/uur.

 • 3. Grootverbruikaansluitingen met een gegarandeerde leveringsdruk groter dan 23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar worden op grond van de aansluitcapaciteit ingedeeld in vier aansluitcategorieën:

  • a. aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100 m3(n)/uur;

  • b. aansluitcapaciteit groter dan 100 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n)/uur;

  • c. aansluitcapaciteit groter dan 400 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 1.600 m3(n)/uur;

  • d. aansluitcapaciteit groter dan 1.600 m3(n)/uur.

 • 4. Grootverbruikaansluitingen met een niet-gegarandeerde leveringsdruk groter dan 100 mbar en kleiner dan of gelijk aan 8 bar worden op grond van de aansluitcapaciteit ingedeeld in vier aansluitcategorieën:

  • a. aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100 m3(n)/uur;

  • b. aansluitcapaciteit groter dan 100 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n)/uur;

  • c. aansluitcapaciteit groter dan 400 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 1.600 m3(n)/uur;

  • d. aansluitcapaciteit groter dan 1.600 m3(n)/uur.

 • 5. Grootverbruikaansluitingen met een leveringsdruk groter dan 8 bar worden op grond van de aansluitcapaciteit ingedeeld in één aansluitcategorie: aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur.

C

Art 2.7, eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1. De aansluitvergoeding dient ter dekking van de kosten die de netbeheerder maakt voor het leveren van de aansluitdienst. Deze kosten zijn te onderscheiden in:

 • a. kosten voor het voorzien van een nieuwe aansluiting als bedoeld in artikel 10, zesde lid, onderdeel a en b, van de Gaswet;

 • b. kosten voor het beheren en onderhouden van een aansluiting als bedoeld in artikel 10, zesde lid, onderdeel c van de Gaswet.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 juni 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juni 2020

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten Bestuurslid

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden.

TOELICHTING

1 Samenvatting

 • 1. Met dit besluit wijzigt de Autoriteit Consument en Markt de Tarievencode Gas op voorstel van Netbeheer Nederland. Vanaf 1 januari 2020 is het de taak van netbeheerders om aansluitingen voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. In het besluit van 17 december 2019 heeft de ACM de bepalingen in de codes die gaan over de aansluittaak van regionale netbeheerders gewijzigd naar aanleiding van die wetswijziging. Met dit besluit beoordeelt de ACM het verzoek van Netbeheer Nederland voor de herindeling van aansluitcategorieën zoals die in de Tarievencode gas gehanteerd worden.

 • 2. Deze voorgestelde herindeling heeft als doel de tarievenstructuur te vereenvoudigen. Dit wordt gedaan door aansluitcategorieën samen te voegen, waar in de praktijk zelden onderscheid tussen wordt gemaakt. Daarnaast worden de aansluitcategorieën op basis van leveringsdruk aangepast zodat de aansluittarieven beter overeenkomen met de kosten die met het realiseren van de aansluiting gemoeid zijn.

2 Aanleiding en gevolgde procedure

 • 3. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) stelt op grond van artikel 12f van de Gaswet regelgeving vast voor de energiemarkt. Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een voorstel dat de ACM op 14 mei 2019 heeft ontvangen. Met dit voorstel wil Netbeheer Nederland onder meer de Tarievencode gas aanpassen om gereguleerde tarieven ten behoeve van de aanleg, beheer en onderhoud, wijzigen en verwijderen van de gehele grootverbruikersaansluiting mogelijk te maken voor de regionale netbeheerders. Onderdeel van het voorstel is daarnaast ook een herindeling van de aansluitcategorieën voor grootverbruikersaansluitingen zoals die in de Tarievencode gas zijn opgenomen.

 • 4. Naar aanleiding van de voorgestelde indeling van de aansluitcategorieën heeft de ACM op 17 september 2019 een informatieverzoek gestuurd aan de regionale netbeheerders. De ACM heeft de regionale netbeheerders verzocht de jaarvolumes in de jaren 2013 tot en met 2015 in te vullen op basis van de voorgestelde aansluitcategorieën. De regionale netbeheerders hebben in november 2019 de ingevulde jaarvolumes aangeleverd.

 • 5. Bij het analyseren van de aangeleverde informatie is het de ACM opgevallen dat bepaalde aansluitcategorieën slechts bij een klein aantal netbeheerders voorkomen. Daarnaast zijn er weer andere aansluitcategorieën die bij slechts enkele netbeheerders niet voorkomen. De ACM heeft op 17 januari 2020 deze netbeheerders om aanvullende informatie daarover verzocht. De ACM heeft begin februari een reactie op deze vragen ontvangen.

 • 6. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft de ACM het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar internetpagina. De terinzagelegging is gemeld in de Staatscourant van 17 maart 2020. De ACM heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen zes weken hun zienswijzen op het ontwerp kenbaar te maken.

 • 7. De ACM heeft geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit.

3 Beoordeling

3.1 Procedureel

 • 8. De ACM constateert dat het voorstel op 25 april 2019 in een overleg met representatieve organisaties is besproken. In het voorstel is een verslag opgenomen van dit overleg en de indieners hebben in het voorstel aangegeven welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die organisaties naar voren hebben gebracht. Naar het oordeel van de ACM voldoet het voorstel daarmee aan de vereisten bedoeld in artikel 12d van de Gaswet en artikel 22, derde lid van de Gaswet.

 • 9. Het voorstel van Netbeheer Nederland bevat naar het oordeel van de ACM, inhoudelijk twee separate delen, te weten: i) de wijziging van de codes die verband houden met de wijziging van de aansluittaak in de Gaswet en ii) de herindeling van aansluitcategorieën. De ACM heeft op 17 december 2019 een besluit genomen op het eerstgenoemde deel.1 In onderhavig besluit wijzigt de ACM de codes voor het tweede genoemde deel.

 • 10. De ACM heeft hiervoor gekozen omdat zij voor de zorgvuldige beoordeling van het voorstel voor herindeling van de aansluitcategorieën aanvullende informatie nodig had van de netbeheerders. Tegelijkertijd constateerde de ACM dat de wijziging van de codes die verband houdt met de wijziging van de aansluittaak in de Gaswet spoedig moest worden vastgesteld, mede omdat de genoemde wetswijziging per 1 januari 2020 inging en de netbeheerders het tarievenvoorstel voor 2020 uiterlijk op 1 oktober 2019 moesten toezenden met inachtneming van de Tarievencode gas. Voor een zorgvuldige besluitvorming over de voorgestelde herindeling van de aansluitcategorieën behandelt de ACM dit onderdeel separaat.

3.2 Inhoudelijk

3.2.1 Herindeling van de aansluitcategorieën op basis van aansluitcapaciteit
 • 11. Netbeheer Nederland stelt voor om een nieuwe indeling van de aansluitcategorieën op basis van aansluitcapaciteit voor grootverbruikersaansluitingen in de Tarievencode gas op te nemen. Bij beschouwing van de hoogte van de tarieven van de diverse netbeheerders concludeert Netbeheer Nederland dat er binnen de huidige 21 aansluitcategorieën groepen van aansluitcategorieën te onderscheiden zijn, met een vrijwel gelijk kosten- en tarievenniveau. De voorgestelde nieuwe indeling groepeert aansluitcategorieën met vergelijkbare aansluitcapaciteiten en tariefniveaus binnen één aansluitcategorie. Die hieruit resulterende aansluitcategorieën op basis van aansluitcapaciteit zijn:

  • Groter dan 40 m3(n)/uur en kleiner dan of gelijk aan 100 m3(n)/uur;

  • Groter dan 100 m3(n)/ uur en kleiner dan of gelijk aan 400 m3(n)/uur;

  • Groter dan 400 m3(n)/ uur en kleiner dan of gelijk aan 1.600 m3(n)/uur.

 • 12. Aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 1.600 m3(n)/uur worden volgens Netbeheer Nederland sporadisch aangelegd. Het is daarvoor dus niet mogelijk een gereguleerd standaardtarief vast te stellen. Netbeheer Nederland stelt voor dat voor deze aansluitingen een maatwerktarief zal gelden.

 • 13. Naar het oordeel van de ACM heeft Netbeheer Nederland de herindeling van de aansluitcategorieën op basis van aansluitcapaciteit voldoende gemotiveerd. De ACM ziet hiermee geen strijd met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 12f, eerste en tweede lid, van de Gaswet.

3.2.2 Herindeling van de aansluitcategorieën op basis van leveringsdruk
 • 14. Het voorstel onderscheidt vier verschillende drukcategorieën op basis van leveringsdruk:

  • Gegarandeerde leveringsdruk van 23,4 mbar;

  • Niet-gegarandeerde leveringsdruk groter dan 23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar;

  • Gegarandeerde leveringsdruk groter dan 23,4 mbar en kleiner dan of gelijk aan 100 mbar;

  • Niet-gegarandeerde leveringsdruk groter dan 100 mbar en kleiner dan of gelijk aan 8 bar.

 • 15. In de huidige tarievencode wordt er onderscheid gemaakt tussen aansluitingen met lage- en hoge leveringsdruk. De grens tussen lage- en hogedruk ligt hierbij op 200 mbar, deze grens komt overeen met de maximale netdruk van het lagedruknet. Netbeheer Nederland onderbouwt dat het vanwege drukverliezen in het netwerk en de aansluiting, echter niet altijd mogelijk is om een leveringsdruk tot 200 mbar te realiseren vanuit het lagedruknet. Om deze reden is een deel van de aansluitingen die zijn ingedeeld in de lagedruk aansluitcategorie in werkelijkheid gerealiseerd op het hogedruknet. De kosten van een aansluiting zijn afhankelijk van de netdruk waar de aansluiting op gerealiseerd is. Wanneer een aansluiting welke is aangesloten op het hogedruknet wordt ingedeeld in de lagedruk aansluitcategorie, leidt dit tot een discrepantie tussen het aansluittarief en de kosten van de aansluiting.

 • 16. De voorgestelde nieuwe aansluitcategorieën gebruiken een andere indeling voor lage- en hogedruk aansluitingen, hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen gegarandeerde en niet-gegarandeerde leveringsdruk. Netbeheer Nederland motiveert dat door deze aanpassingen de aansluitcategorieën beter aansluiten bij de netdruk waarop de aansluitingen gerealiseerd worden. Daarnaast erkent dit het verschil in aansluitkosten tussen aansluitingen met of zonder gegarandeerd drukniveau, aldus Netbeheer Nederland.

 • 17. Naar aanleiding van de beantwoorde informatieverzoeken en de reacties op het verzoek om aanvullende informatie hebben de regionale netbeheerders de voorgestelde herindeling van de aansluitcategorieën voldoende onderbouwd. Daarbij blijkt uit de aangeleverde gegevens dat het kostenverschil een onderscheid naar verschillende aansluitcategorieën rechtvaardigt.

 • 18. Naar het oordeel van de ACM zijn de voorgestelde wijzigingen omtrent herindeling van de aansluitcategorieën in de voorgestelde artikelen 2.3, eerste lid, en 2.4 van de Tarievencode gas niet in strijd met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 12f, eerste en tweede lid, van de Gaswet.

3.2.3 Wijziging ten opzicht van het besluit van 17 december 2019
 • 19. Naar aanleiding van het besluit van 17 december 2019 is gebleken dat er een foutieve verwijzing naar artikel 10 van de Gaswet in artikel 2.7, eerste lid, van de Tarievencode gas stond. De ACM heeft de verwijzing aangepast.

3.2.4 Wijzigingen ten opzichte van het voorstel
 • 20. De ACM heeft grammatica, spelling en interpunctie in het codevoorstel waar nodig gecorrigeerd. Daarnaast heeft de ACM tekstuele aanpassingen gedaan ten opzichte van het voorstel om de codebepalingen verder te verduidelijken.


X Noot
1

Stct. 2019 nr.64052-n1, 17 december 2019.

Naar boven