Besluit van de raad van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ‘Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 2016’ in verband met toetreding van de gemeente Weesp en invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wijziging Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool vanwege toetreding gemeente Weesp en invoering WNRA)

Logo Amsterdam

De raad van de gemeente Amsterdam,

 

gelezen het voorstel van het presidium van 15 april 2020,

gelet op artikel 81l van de Gemeentewet en de artikelen 1 en 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

besluit:

Artikel I  

De Gemeenschappelijke regeling ‘Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 2016' wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  Artikel 1, onder b, komt te luiden:

  • b.

   raden: de raden van de deelnemende gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Weesp;

 • b.

  Artikel 1, onder d, komt te luiden:

  • d.

   rekenkamer: de Rekenkamer Metropool Amsterdam;

 • c.

  Artikel 1, onder e, komt te luiden:

  • e.

   regeling: de gemeenschappelijke regeling ten behoeve van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

 • d.

  Artikel 3, tweede lid, komt te luiden:

  • 2.

   Het gemeenschappelijke orgaan is genaamd ‘Rekenkamer Metropool Amsterdam’ en is gevestigd in Amsterdam.

 • e.

  Artikel 6, vierde lid, komt te luiden:

  • 4.

   Het college besluit, op voordracht van het lid van de rekenkamer, tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de ambtenaren die nodig zijn voor een goede uitoefening van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • f.

  Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

   

  Artikel 8a Vertrouwelijke informatie

  Als de rekenkamer informatie heeft die zij van belang acht voor de raad, maar die naar haar aard vertrouwelijk is, krijgt de rekenkamer de gelegenheid om in een besloten vergadering van een raadscommissie die informatie te delen. De raadscommissie besluit of er wel of niet geheimhouding moet worden opgelegd omtrent het in een besloten vergadering behandelde.

   

 • g.

  Artikel 19 komt te luiden:

   

  Artikel 19 Citeertitel

  Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool Amsterdam

   

 • h.

  De titel van de Toelichting wordt gewijzigd in: Toelichting bij Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool Amsterdam

   

 • i.

  De tekst in de toelichting onder ‘Algemeen’ komt te luiden: De Gemeentewet biedt via artikel 81l gemeenten die gebruik willen maken van dezelfde rekenkamer de mogelijkheid om een dergelijke samenwerking vorm te geven in een gemeenschappelijke regeling.

   

 • j.

  De toelichting op artikel 6 komt te luiden:

   

  Artikel 6 Bureau van de rekenkamer

  Het bureau van de rekenkamer is gevestigd in de gemeente Amsterdam en staat onder leiding van het lid van de rekenkamer. De ambtenaren van het bureau komen in dienst van de gemeente Amsterdam. Uit artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet volgt dat het college besluit tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met deze ambtenaren.

  De ambtenaren van het bureau zijn verder ter zake van de inhoudelijke werkzaamheden uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het lid van de rekenkamer. Het college mag bovendien aan deze ambtenaren geen andere werkzaamheden opdragen.

  De CAO Gemeenten, de CAO Amsterdam en andere voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam geldende arbeidsrechtelijke regelingen zijn van toepassing op de ambtenaren werkzaam bij de rekenkamer.

  In een apart besluit wordt voor arbeidsrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van de ambtenaren van het bureau een volmacht gegeven door het college van Amsterdam aan het lid van de rekenkamer.

  In een apart besluit worden ook mandaat, machtiging en volmacht geregeld ten aanzien van de overige bedrijfsvoeringsaspecten die het bureau van de rekenkamer aangaan. Dit laatste hoeft niet te gebeuren door de andere gemeenten.

  Uit de Archiefwet 1995 (artikel 30, lid 1, en 40, lid 3) volgt dat de rekenkamer ook Amsterdamse regels voor archivering waaronder zorg, bewaring en het beheer der archiefbescheiden, alsmede die omtrent het toezicht daarop, volgt.

Artikel II  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, waarbij artikel I, onderdeel e, terugwerkt tot en met 1 januari 2020.

Artikel III  

De regeling wordt aangehaald als: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool Amsterdam vanwege toetreding gemeente Weesp en invoering WNRA.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 mei 2020.

De voorzitter

Femke Halsema

De raadsgriffier

Jolien Houtman

Toelichting Wijziging Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool

 

Algemeen deel

 

Met deze wijziging wordt geregeld dat de gemeente Weesp toetreedt tot de gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool Amsterdam. Per 1 juni 2019 zijn de gemeenten Weesp en Amsterdam ‘ambtelijk’ gefuseerd. De ambtelijke fusie is een opmaat naar de gemeentelijke herindeling. Gelijktijdig is de tekst van de gemeenschappelijke regeling op enkele andere punten gewijzigd. Die worden hierna toegelicht.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel I, onderdeel a geeft aan welke gemeenten deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling.

 

Artikel I, onderdelen b tot en met d, zien op een naamwijziging. De naam Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam wordt gewijzigd in: Rekenkamer Metropool Amsterdam.

 

Artikel I, onderdeel e: de tekst over het aanstellen van ambtenaren is aangepast vanwege gewijzigde bepalingen in de Gemeentewet als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Opgenomen is dat het college besluit, op voordracht van het lid van de Rekenkamer, tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Artikel I, onderdeel f: Nieuw is de bepaling over vertrouwelijke informatie. De rapporten van de rekenkamer zijn openbaar. Het kan echter voorkomen dat de rekenkamer in haar onderzoek informatie is tegenkomen die naar haar aard vertrouwelijk is en waarvan zij het belangrijk acht om die met de raad te delen. Dit zal niet vaak voorkomen, maar juist daarom is het belangrijk om de procedure daarbij vast te leggen in de gemeenschappelijke regeling.

 

De overige wijzigingen spreken voor zich.

Naar boven