Besluit ter vaststelling van de waarde van varkensrecht, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Marktprijzen-besluit)

Gelet op artikel 8, derde lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen,

Gelet op het advies van Wageningen Economic Research en DLV-Advies,

Besluit

  • 1. Voor concentratiegebied Oost, zoals aangeduid in bijlage I van de Meststoffenwet, wordt de waarde van het varkensrecht benodigd voor een varkenseenheid aan de hand van de marktprijs voor dit varkensrecht op 25 november 2019 vastgesteld op een bedrag van € 52,00.

  • 2. Voor concentratiegebied Zuid, zoals aangeduid in bijlage I van de Meststoffenwet, wordt de waarde van het varkensrecht benodigd voor een varkenseenheid aan de hand van de marktprijs voor dit varkensrecht op 25 november 2019 vastgesteld op een bedrag van € 151,00.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 20 november 2019.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze, L.E.M. Hendrix, Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

TOELICHTING

In de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is voorzien dat de subsidie voor het sluiten van een varkenshouderijlocatie onder meer wordt gebaseerd op de actuele waarde van het varkensrecht dat de desbetreffende varkenshouder heeft laten vervallen. Met het oog hierop is in artikel 8, derde lid, van de regeling bepaald dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor elk van de concentratiegebieden de actuele waarde vaststelt van het varkensrecht benodigd voor een varkenseenheid, aan de hand van de actuele marktprijs, en dat de desbetreffende bedragen uiterlijk bekend worden gemaakt op de dag voor de openstellingsperiode. In de regeling is bepaald dat aanvragen op grond van de regeling kunnen worden ingediend in de periode van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Dit betekent dat het bekend maken van de actuele waarden uiterlijk op 24 november 2019 diende te geschieden. Reeds op 20 november 2019 zijn de actuele waarden bekend gemaakt door middel van een nieuwsbericht dat RVO op die datum op haar website heeft geplaatst. Deze informatie is overgenomen door diverse, voor de doelgroep relevante media. De bekendmaking van de waarden door RVO vloeide voort uit een beslissing van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die was gebaseerd op een advies over de actuele marktprijzen voor de concentratiegebieden Oost en Zuid. Destijds is geen besluit genomen waarin de actuele waarden rechtens bindend zijn vastgesteld. Met het oog op de rechtszekerheid wordt dit besluit nu alsnog genomen waarbij het in werking treedt met terugwerkende kracht tot en met de datum waarop de actuele waarden door RVO bekend zijn gemaakt, 20 november 2019. Terugwerkende kracht is in dit geval niet bezwaarlijk omdat met dit besluit slechts rechtens wordt verankerd wat op 20 november 2019, voorafgaand aan de openstellingsperiode, bekend is gemaakt en waarvan sinds die datum in de praktijk wordt uitgegaan.

Zoals hiervoor is vermeld, is dit besluit gebaseerd op een advies over de actuele marktprijzen voor de concentratiegebieden Oost en Zuid. Deze werkwijze is noodzakelijk omdat de actuele marktprijs geen vaststaand gegeven is: de aankoop en verkoop van varkensrecht is privaat georganiseerd, waarbij veelal via makelaars varkensrecht wordt verhandeld. Er is dus geen publieke ‘markt’ en dus dient de marktprijs te worden afgeleid van de private handel in varkensrecht. Daartoe is een advies opgesteld door deskundigen van Wageningen Economic Research en DLV-Advies die op 19 november 2019 het desbetreffende rapport hebben gezonden naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/documenten/rapporten/2019/11/25/prognose-van-de-prijzen-van-varkensrechten-in-de-concentratiegebieden-zuid-en-oost-per-25-november-2019). Blijkens dit rapport hebben de deskundigen eerst gegevens over recente transacties (koop en verkoop) verzameld, en op basis daarvan hebben zij de marktprijzen voor varkensrecht voor de concentratiegebieden Oost en Zuid bepaald voor medio november 2019. Vervolgens hebben zij een prognose gemaakt voor de ontwikkeling van deze marktprijzen naar 25 november 2019 toe. Zij hebben geconcludeerd dat voor deze datum de marktprijzen voor (het varkensrecht benodigd voor) een varkenseenheid respectievelijk € 52,00 (Oost) en € 151,00 (Zuid) bedragen. Hun advies luidt om deze bedragen ten grondslag te stellen aan de bijdragen die op grond van de regeling aan varkenshouders worden gegeven voor het vervallen van benutbaar varkensrecht. Met de toespitsing op benutbaar varkensrecht wordt kenbaar gemaakt dat het gaat om varkensrecht dat de varkenshouder heeft gekocht, in tegenstelling tot varkensrecht dat slechts tijdelijk aan betrokkene is overgedragen (z.g. lease). Het advies betreft de marktprijzen die worden gerealiseerd bij koop en verkoop, dus van benutbaar varkensrecht. Dat is immers relevant omdat ingevolge de regeling varkenshouders voor het verkrijgen van subsidie het benodigde varkensrecht moeten laten vervallen, waarbij het naar zijn aard gaat om varkensrecht dat zij hebben gekocht.

Het advies bevat een goede aanduiding van de actuele marktprijzen die maatgevend kunnen worden geacht voor de waarde van varkensrecht voor respectievelijk de concentratiegebieden Oost en Zuid, direct voorafgaand aan de openstellingsperiode. Daarom zijn de actuele waarden, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid, van de regeling, vastgesteld overeenkomstig dit advies over de actuele marktprijzen.

Naar boven