Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2020, 31509Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 juni 2020, nr. WJZ/ 20123673, tot wijziging van het subsidieplafond van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijn

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2a, eerste lid, onderdeel c, en 3, eerste lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 10, tweede lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen komt te luiden:

  • 2. Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies op aanvragen die zijn ingediend in de in het eerste lid bedoelde periode, bedraagt € 450.000.000,–.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen strekt er toe de leefbaarheid van gebieden in de buurt van varkenshouderijen te verbeteren door het verstrekken van subsidie voor het onomkeerbaar sluiten van een varkenshouderijlocatie. Hiervoor was een budget uitgetrokken van 180 miljoen euro. De regeling bevat een verdeelmechanisme waarbij voorrang wordt gegeven aan de locatie die de grootste geuroverlast voor omwonenden veroorzaakt. Er zijn veel meer aanvragen gedaan dan met het beschikbare budget kunnen worden toegewezen. Gelet op het belang van verbetering van de leefbaarheid in de buurt van varkenshouderijen en het positieve effect van sluiting van varkenshouderijlocaties voor de problematiek van stikstofemissie is het naar het oordeel van het kabinet wenselijk dat alle aanvragen die aan de vereisten van de regeling voldoen, kunnen worden toegewezen (Kamerstukken II 2019/2020, 35 334, nr. 44). Hiervoor is extra budget uitgetrokken en het subsidieplafond van de subsidieregeling dient navenant te worden verhoogd. Na notificatie van het voornemen tot verhoging van het subsidieplafond heeft de Europese Commissie te kennen gegeven dat hiertegen geen bezwaar is vanuit de optiek van staatssteun (besluit van 20 mei 2020, C(2020) 3308). Met deze regeling wordt het subsidieplafond van de regeling verhoogd.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten