Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 31497Ruimtelijke plannenRectificatie Ontwerpwijzigingsplan Gaestdyk 21 – Tjerkgaast

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 12 juni 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpwijzigingsplan Gaestdyk 21 Tjerkgaast met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente de Fryske Marren, ten noorden van de kern Tjerkgaast. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Langweer, sectie K, nummers 581 en 1172.

 

Doel

Het wijzigingsplan beoogt een wijziging van de vorm van het bouwblok. De totale oppervlakte van het bouwblok wordt niet vergroot. Hierdoor kan op de gewenste locatie een werktuigenloods worden gerealiseerd. Deze werktuigenloods wordt landschappelijk ingepast.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure.

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BWTJE19GAESTDYK21-ON01.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk:

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 

 • 1.

  ontwerpwijzigingsplan Gaestdyk 21 Tjerkgaast

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

   

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 10 juni 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,