Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 10 juni 2020, nr. WJZ/20155443, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de vervaldatum van de subsidiemodule Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers (Groeifaciliteit) vanwege de coronacrisis, de openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren en twee submodules van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering en de verlenging van enkele openstellingsperiodes hiervan

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikelen 2, eerste lid, en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3.12.15 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt ‘1 juli 2020’ vervangen door ‘1 juli 2021’.

ARTIKEL II

De tabel in artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de rij betreffende titel 3.8, Internationaal innoveren, artikel 3.8.2, onderdeel b, wordt ‘30-06-2020’ vervangen door ‘30-11-2020’.

2. Onder de rij betreffende titel 3.8, Internationaal innoveren, artikel 3.8.2, onderdeel b, wordt een rij ingevoegd, luidende:

 

3.8.2, onderdeel b

Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Singapore te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/

 

16-06-2020 t/m 15-10-2020

€ 925.000

3. In de rij betreffende titel 3.12 wordt ‘15-06-2020’ vervangen door ‘31-12-2020’.

4. Na de rij betreffende titel 3.16, Vroegefasefinanciering, artikel 3.16.11a, wordt een rij ingevoegd, luidende:

 

3.16.11a

Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

 

14-07-2020 t/m 29-09-2020

€ 370.000

5. Na de rij betreffende titel 3.16, Vroegefasefinanciering, artikel 3.16.12, wordt een rij ingevoegd, luidende:

 

3.16.12

Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter

 

14-07-2020 t/m 29-09-2020

€ 2.400.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 juni 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Aanleiding

Deze wijzigingsregeling voorziet in de verlenging van de vervaldatum en openstellingsperiode van de subsidiemodule Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers (hierna: Groeifaciliteit), de verlenging van een openstellingsperiode en nieuwe openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten en de openstelling van de submodules Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter en Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: RNES).

2. Groeifaciliteit

2.1 Verlenging van de Groeifaciliteit

In artikel 4.10, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn van maximaal vijf jaren bevatten. Titel 3.12 (Groeifaciliteit) van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies heeft een vervaldatum van 1 juli 2020. Om hieronder vermelde redenen wordt de vervaltermijn verlengd met een jaar, tot 1 juli 2021. Op grond van artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 is het ontwerp van deze wijzigingsregeling op 24 april 2020 aan de Tweede Kamer overgelegd.

De Groeifaciliteit helpt mkb-ondernemingen bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Op grond van de Groeifaciliteit verstrekt de Nederlandse staat een garantstelling voor de financiering van mkb-bedrijven die neerkomt op een garantie van 50 procent van de waarde van verstrekte achtergestelde leningen of verstrekt aandelenkapitaal. Voor deze garantstelling betaalt de financier een kostendekkende provisie aan de Nederlandse Staat.

In de Kamerbrief van 15 februari 20181 over Invest-NL was aangekondigd dat de Groeifaciliteit uitgefaseerd zou worden per 1 juli 2020, omdat de doelen via Invest-NL gerealiseerd zouden kunnen worden. Invest-NL is namelijk bezig een alternatief in te richten die bestemd is voor snelgroeiende innovatie bedrijven. Voor de andere doelen van de Groeifaciliteit, zoals balansversterking, is Invest-NL echter nog niet startklaar.

De coronacrisis, die het mkb hard raakt, vormt aanleiding de voorgenomen uitfasering van de Groeifaciliteit met een jaar op te schorten tot 1 juli 2021. Investeerders, private equity- en venture capital-partijen kennen de werking van de Groeifaciliteit goed. Omdat veel bedrijven op dit moment interen op hun eigen vermogen, hebben zij op korte termijn behoefte aan extra risicokapitaal. Voldoende eigen vermogen is een noodzakelijke voorwaarde voor vreemd vermogen verschaffers als banken. Ook de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) geeft aan dat deze zomer niet het moment is om de Groeifaciliteit uit te faseren, maar wenselijk is deze uitfasering op te schorten met een jaar.

TechLeap.nl heeft daarnaast een enquête onder startups en scale-ups uitgezet. Hieruit blijkt dat als gevolg van de coronacrisis 59 procent van de ondervraagden een daling in bedrijfsactiviteiten ervaart en dat de investeerders zich terugtrekken of investeringen uitstellen. De Groeifaciliteit is juist nu een vertrouwde regeling voor verstrekkers van eigen vermogen, waardoor deze maatregel snel en direct effectief is. Om die reden is continuering van de Groeifaciliteit voor nog een jaar gewenst.

2.2 Verlenging openstellingsperiode Groeifaciliteit

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 is aangegeven in welke periode de diverse subsidiemodules van de RNES worden opengesteld en wat het subsidieplafond bedraagt. Voor de Groeifaciliteit loopt de openstellingsperiode van 1 januari 2020 tot en met 15 juni 2020. De openstellingsperiode van de Groeifaciliteit wordt verlengd tot 31 december 2020, zodat voor een langere periode tegemoet wordt gekomen aan de toenemende vraag van de gebruikers van deze subsidiemodule.

3. Global Stars-innovatieprojecten

Op grond van de subsidiemodule Internationaal innoveren, die is opgenomen in titel 3.8 van de RNES, kan subsidie worden verstrekt voor een aantal specifieke programma’s die mogelijk worden gemaakt door het EUREKA-netwerk. EUREKA is een intergouvernementeel netwerk van meer dan 40 landen en de Europese Unie. De belangrijkste ambitie is het bevorderen van productiviteit en concurrentiekracht van de industrie door technologische R&D-samenwerking en innovatie.

Onder de subsidiemodule Internationaal innoveren valt onder meer de subsidieverlening voor zogenaamde Global Stars-innovatieprojecten. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen ondersteund worden voor hun deelname aan het programma Global Stars-innovatieprojecten. Het Global Stars-programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn in Nederland (eventueel aangevuld met andere deelnemers die gevestigd zijn in een ander land dat is aangesloten bij het EUREKA-netwerk) samen met ten minste één deelnemer die gevestigd is in een land dat geen lid is van het EUREKA-netwerk. Voor iedere deelnemer geldt dat deze subsidie moet aanvragen in het land waar deze gevestigd is. Het land van herkomst ondersteunt de desbetreffende deelnemer als deze zowel voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de internationale Global Stars-innovatiecall als aan de nationale voorwaarden.

Indien subsidie beschikbaar wordt gesteld voor een nieuwe Global Stars-innovatiecall, wordt dit mogelijk gemaakt via een wijziging van de openstellingsregeling, waarin de naam van en een link naar de Global Stars-innovatiecall wordt opgenomen. Uit de Global Stars-innovatiecall volgt ook in welk niet EUREKA-land minimaal één deelnemer aan het project gevestigd moet zijn. De deelnemers aan een Global Stars-innovatieproject komen alleen voor subsidie in aanmerking, indien zij een subsidieaanvraag hebben ingediend voor de internationale beoordeling. De internationale beoordeling en de nationale beoordeling van het project worden gelijktijdig uitgevoerd.

De subsidiemodule Internationaal innoveren is eerder in 2020 al opengesteld voor Global Stars-innovatieprojecten. De Global Stars-innovatiecall waar de desbetreffende openstelling op ziet, heeft betrekking op projecten die uitgevoerd worden in samenwerking met een deelnemer uit India. De subsidiemodule Internationaal innoveren is voor deze Global Stars-innovatieprojecten opengesteld van 17 februari 2020 tot en met 30 juni 2020. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld, is voor deze Global Stars-innovatieprojecten vastgesteld op € 925.000. Omdat vanwege de effecten van de coronacrisis de internationale beoordeling (wegens het ontbreken van aanvragen door de gebruikers van deze subsidiemodule) is uitgesteld, wordt de openstellingsperiode verlengd tot en met 30 november 2020.

Ook wordt de subsidiemodule Internationaal innoveren opnieuw opengesteld voor Global Stars-innovatieprojecten. De Global Stars-innovatiecall waar deze nieuwe openstelling op ziet, heeft betrekking op projecten die uitgevoerd worden in samenwerking met een deelnemer uit Singapore; de openstelling loopt van 16 juni 2020 tot en met 15 oktober 2020. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld, is voor deze Global Stars-innovatieprojecten vastgesteld op € 925.000.

4. Vroegefasefinanciering

Op grond van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering, die is opgenomen in titel 3.16 van de RNES, kunnen ondernemers een risicodragende geldlening afsluiten om de stap van onderzoek (of idee of concept) naar een commercieel product (of proces of dienst) dat geschikt is voor de markt, te onderzoeken. De Vroegefasefinanciering kent vier submodules, waaronder de submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter en de submodule Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter, die zijn opgenomen in paragraaf 3.16.3a respectievelijk 3.16.4 van de RNES.

Deze submodules worden opnieuw opengesteld in de periode van 14 juli 2020 tot en met 29 september 2020 en het subsidieplafond voor deze submodules wordt vastgesteld op € 370.000 respectievelijk € 2.400.000.

5. Staatssteun

5.1 Groeifaciliteit

De subsidiemodule Groeifaciliteit bevat geen staatssteun (zie artikel 3.12.13 van de RNES). De verlenging van de vervaltermijn van de Groeifaciliteit, alsook verlenging van de openstellingsperiode, brengt hierin geen verandering, omdat de (overige) voorwaarden van de Groeifaciliteit ongewijzigd blijven.

5.2 Global Stars en Vroegefasefinanciering

De subsidie die op grond van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten verstrekt wordt bevat staatsteun die wordt gerechtvaardigd door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening2 (zie artikel 3.8.14 van de RNES). Global Stars-innovatieprojecten betreffen immers onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

De subsidiemodule Vroegefasefinanciering bevat staatssteun die wordt gerechtvaardigd door de artikelen 22 en 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (zie artikel 3.16.21 van de RNES).

De gestelde eisen in titels 3.8 en 3.16 van de RNES, alsook de algemene eisen uit het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, zorgen ervoor dat de subsidie verleend wordt in overeenstemming met de eisen uit voormelde artikelen uit de algemene groepsvrijstellingsverordening en eisen met betrekking tot transparantie, stimulerend effect en cumulatie. Ook blijven voormelde subsidiemodules binnen de daarvoor geldende drempels voor aanmelding van de steun en maximum steunintensiteiten. Deze wijzigingsregeling voorziet onder meer in de verlenging van een openstellingsperiode en nieuwe openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten, alsook in de openstelling van de submodule Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter en de submodule Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering. Omdat het hier geen inhoudelijke aanpassingen van deze subsidiemodules betreft, verandert er niets in de staatsteunaspecten.

De openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor het uitvoeren van Global Stars-innovatieprojecten, alsook de openstelling van de voormelde submodules van de Vroegefasefinancieirng, zal separaat ter kennisneming aan de Europese Commissie worden gemeld, conform artikel 11, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Indien een subsidie die op grond van deze subsidiemodules wordt verleend, staatssteun bevat die door de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt gerechtvaardigd, maakt de minister op grond van artikel 1.8 van de RNES binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

  • a. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening (beknopte informatie over de subsidieregeling), en

  • b. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan € 500.000 (beknopte informatie over het project).

6. Regeldruk

De verlenging van de vervaltermijn en openstellingsperiode van de Groeifaciliteit, de verlenging van de openstellingsperiode en nieuwe openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten en de openstelling van voormelde submodules van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering leiden niet tot wijziging van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodules.

7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Voor de Groeifaciliteit kan dit worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van de Groeifaciliteit gebaat is bij spoedige inwerkingtreding. Op deze wijze kan ingespeeld worden op de effecten van de Coronacrisis voor ondernemingen. De bepalingen van deze regeling inzake de vervaldata zijn op 24 april 2020 aan de Tweede Kamer overgelegd. Hierdoor is de inhoud van de regeling al openbaar bekend gemaakt. De doelgroep heeft voldoende tijd om te anticiperen op de verlenging van de openstelling van de Groeifaciliteit, omdat aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020.

Voor de subsidiemodule Internationaal innoveren kan voor de doelgroep van Global Stars-innovatieprojecten afwijking van de systematiek van de vaste verandermomenten worden gerechtvaardigd, omdat ook deze doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding, en dus niet bij inwerkingtreding bij het eerst volgende vaste verandermoment op 1 oktober 2020. De nationale en internationale beoordeling, bedoeld onder paragraaf 3 van de toelichting van deze regeling, zullen namelijk gelijktijdig plaatsvinden. Om die reden zal de verlenging van een openstellingsperiode en nieuwe openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten, waar deze wijzigingsregeling mede op ziet, spoedig moeten plaatsvinden. Zo krijgen de gebruikers van de subsidiemodule Internationaal innoveren nu tot en met 30 november 2020 om aanvragen in te dienen voor een eerdere call betreffende Global Stars-innovatieprojecten, alsook van 16 juni 2020 tot en met 15 oktober 2020 de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor een nieuwe call betreffende Global Stars-innovatieprojecten. Omdat de verlengde en nieuwe openstellingsperiode van deze subsidiemodule pas op 30 november 2020 respectievelijk 15 oktober 2020 zal eindigen, heeft de doelgroep voldoende tijd om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Ook is de doelgroep van de voormelde submodules van de subsidiemodule Vroegefasefinanciering gebaat bij spoedige inwerkingtreding. Hierdoor zal de doelgroep (wederom) gebruik kunnen maken van deze submodules. Omdat de openstellingsperiode voor deze submodules tot en met 29 oktober 2020 zal lopen, heeft de doelgroep ook voldoende tijd om op voormelde wijzigingen te anticiperen. Daarom kan ook hier afwijking van de systematiek van de vaste verandermomenten worden gerechtvaardigd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstukken II 2017/18, 28 165 nr. 281.

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187).

Naar boven