Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 31280VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op:

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

dat op de voorgestelde verkeersmaatregelen zowel de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, de Wegenverkeerswet 1994 (WvW94) als de uitvoeringsvoorschriften van het BABW/RVV1990 worden gevolgd;

 

 

overwegende:

dat een aanvraag is ontvangen voor verkeersmaatregelen met een bebordingsplan, volgens bijgaande tekening;

dat de genoemde wegen in beheer en eigendom zijn van de gemeente Midden-Groningen;

aanleiding is de woningbouwontwikkeling “Stadshart Hoogezand” vastgelegd in het bestemmingsplan “Hoogezand, stadshart Tussenhof” en het beeldkwaliteitsplan “Stadshart Noord, Hoogezand” beide vastgesteld door de raad op 4 juli 2019;

dat in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is opgenomen een gedeelte van de Atlantakade autoluw te maken;

dat de Atlantakade als fietspad wordt aangeduid en fysiek wordt ondersteund en dat daardoor de hoogtebeperking voor de tunnel kan worden verwijderd.

dat vanuit de “Risicoanalyse spoorwegovergang Kerkstraat” als onderdeel (bijlage 6) van het bestemmingsplan vereist is een verbod om af te slaan in te stellen vanaf de Kerkstraat komende vanuit zuidelijke richting naar de Parallelweg;

dat de Kerkstraat, Van der Duyn van Maasdamweg en een gedeelte van de Erasmusweg als Gebiedsontsluitingsweg (GOW) en zijn gecategoriseerd. Waarbij de overige wegen als Erftoegangsweg (ETW) zijn gecategoriseerd;

dat op de Kerkstraat binnen in het beschouwde gebied een huidige maximum snelheid geldt van 30 km/uur;

dat vanwege de herkenbaarheid en veiligheid het noodzakelijk is 30km/uur aan te duiden;

dat door het aanduiden van 30km/uur zone de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet wordt geschaad;

dat met het uitbreiden van de 30km/uur zone vanuit praktisch oogpunt en handhaafbaarheid ook de parkeerverbodszone wordt uitgebreid;

dat wettelijk is geregeld dat in afwijking binnen 30km/uur zones op hoofdfietsroutes de voorrang wordt ingesteld;

dat de fietsroutes: Kerkstraat, Atalantakade, Erasmusweg en Van der Duyn van Maasdamweg als hoofdfietsroutes in het verkeersbeleid zijn aangegeven;

dat particuliere uitritten en uitgangen van parkeerterreinen op de gebiedsontsluitingsweg als inritconstructie worden uitgevoerd;

dat bromfietsers en speed-pedelecs binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden;

dat over dit besluit op 1 mei 2020 overleg heeft plaatsgevonden met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW en deze op het bebordingsplan positief heeft geadviseerd; (brief van 6 mei 2020, ingekomen 2 juni 2020)

dat we het advies van de politie overnemen om in het gebied 1. zo veel als mogelijk bordensanering toe te passen, 2. in te richten conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, 3. de verkeersafwikkeling zodanig in te richten zodat de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de diverse weggebruikers wordt gewaarborgd.

gezien het vorenstaande de bebording en markering overeenkomstig bijgevoegde tekening gerealiseerd kan worden.

 

 

B E S L U I T E N:

Instellen verkeersmaatregelen Stadshart Hoogezand, door:

Intrekken verplicht fietspad westzijde Kerkstraat gedeelte Erasmusweg – Burgemeester van Rooijenstraat-oost door bestaande borden en verharding te verwijderen en in te richten als voetpad verharding;

Intrekken éénrichtingsverkeer Atalantakade wegvak tussen Heveapad en Erasmusweg;

Intrekken hoogtebeperking Atalantakade;

Uitbreiden 30km/uur zone gedeelte Erasmusweg tussen Kerkstraat en Van der Duyn van Maasdamweg;

Uitbreiden parkeerverbodszone gedeelte Erasmusweg tussen Kerkstraat en Van der Duyn van Maasdamweg;

Aanduiden verplicht fietspad in twee richtingen gedeelte Erasmusweg tussen Kerkstraat en Atlantakade;

Aanduiden verplicht fietspad in twee richtingen gedeelte Atlantakade tussen Burgemeester van Rooijenstraat Oost en Spoorviaduct;

Instellen voorrangskruispunt fietspad Atlantakade met Erasmusweg;

Instellen verplichte rijrichting / verbod om af te slaan kruispunt Kerkstraat met Parallelweg uitgezonderd fietsers en dit fysiek te ondersteunen;

Instellen éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, op de Parallelweg tussen Kerkstraat en Hommeshof;

Voorrangsregeling wijzigen van gelijkwaardig naar inritconstructie kruispunt Kerkstraat met Erasmusweg.

 

Dit besluit te realiseren door fysieke maatregelen en het plaatsen van verkeersborden met bordcodes: B03-OB02-OB503-F fluor, B06, C02+OB54, C03+OB52, D04, G11, G12 en combinatieborden zonale toepassing A1(30)+E10 en A1(30)+E11, E01-zb, E01-ze met markering als bedoeld in de uitvoeringsvoorschriften BABW en in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening.

 

Hoogezand, 5 juni 2020, zaaknummer: 2020-010331

 

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

 

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

 

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met onderstaande regelverwijzing in de eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 10 juni 2020 tot en met 22 juli 2020.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

 

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Stadshart Hoogezand .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor verkeersmaatregelen voor het project Stadshart te Hoogezand. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

 

 

Bijlagen: Situatietekeningen: “Bestaande bebording” en “Nieuw te plaatsen bebording”

 

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

De naam en het adres van de indiener;

De dagtekening;

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

De gronden van het bezwaar.

 

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.