Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 31277VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op:

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

 

overwegende:

-dat een aanvraag is ontvangen dat op de Burgemeester Omtaweg Zuidbroek het stopverbod aan een zijde van de weg uit te breiden.

-dat in de berm dusdanig wordt geparkeerd naast de toerit van de A7 dat dit negatief effect heeft op de verkeersveiligheid;

-dat op de Burgemeester Omtaweg in de huidige situatie al een stopverbod is aangegeven;

-dat hiervoor uitbreiding van een stopverbod met fysieke afsluiting van de berm een oplossing biedt;

-dat door dit verkeerbesluit de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet wordt geschaad;

-dat de Burgemeester Omtaweg in beheer en eigendom is van de gemeente Midden-Groningen;

-dat met deze maatregel geen onevenredige belangen worden geschaad;

-dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW en deze akkoord is gegaan met de voorgestelde verkeersmaatregel;

-dat gezien het vorenstaande de bebording overeenkomstig bijgevoegde tekening op de Burgemeester Omtaweg gerealiseerd kan worden.

 

B E S L U I T E N:

Uitbreiden stopverbod met fysieke maatregelen in de berm op een gedeelte van de Burgemeester Omtaweg te Zuidbroek.

 

Dit besluit te realiseren door plaatsen van verkeersborden volgens het model E02 als bedoeld in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening.

 

Hoogezand, 5 juni 2020, zaaknummer: 2020-012854

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

 

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

 

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met een regelverwijzing in het eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 10 juni 2020 tot en met 22 juli 2020.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

 

Verkeersbesluit uitbreiden stop verbod gedeelt e Burgemeester Omtaweg te Zuidbroek .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een parkeerverbod op een gedeelte van de Burgemeester Omtaweg te Zuidbroek. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

 

 

Bijlage: situatietekening

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

De naam en het adres van de indiener;

De dagtekening;

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

De gronden van het bezwaar.

 

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.