Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2020, 31153VerkeersbesluitenProvincie Noord-Brabant - verkeersbesluit - tijdelijke verkeersmaatregelen - provinciale weg N397

Logo Noord-Brabant

C2263648/4706887

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Bij brief van 11 mei 2020, kenmerk N69-VGA-01646, is door Boskalis Nederland B.V. een verzoek ingediend tot het nemen van een verkeersbesluit voor diverse verkeersmaatregelen in verband met een tijdelijke omleidingsroute van een gedeelte van de provinciale weg N397. Met de omleiding is de bereikbaarheid van Valkenswaard via de N397, plaatselijk bekend als Dommelsedijk en Westerhovenseweg, gewaarborgd.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant realiseert Boskalis Nederland B.V. de ‘Nieuwe Verbinding N69’ (hierna: N69). Het betreft de realisatie van een nieuwe weg, die de bestaande provinciale weg N69 zal verbinden met Rijksweg A67.

Voor de realisatie van de N69 wordt een tijdelijke omleidingsroute ingesteld op een gedeelte van de N397, tussen km 8,800 en km 9,681. De omleiding is van kracht van 30 juni 2020 tot en met het einde van het project, medio december 2021.

Ter waarborging van de verkeersveiligheid en de veiligheid van de wegwerkers zijn op genoemd wegvak diverse verkeersmaatregelen noodzakelijk, waaronder het verlagen van de geldende maximumsnelheid en een inhaalverbod. Aangezien de werkzaamheden langer duren dan vier maanden is een verkeersbesluit vereist.

Vereiste van besluit 

Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het BABW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen.

Motivering van het besluit

Op grond van artikel 21 van het BABW bevat de motivering van een verkeersbesluit welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere dan voornoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen ten grondslag:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Ter waarborging van de veiligheid op de weg van weggebruikers en passagiers, en wegwerkers tijdens de werkzaamheden, worden rijstroken verlegd en wordt een rotonde aangelegd. Daarom is het onder andere noodzakelijk de maximumsnelheid te verlagen en het inhalen te verbieden. Verlaging van de maximumsnelheid tijdens werkzaamheden is ook voorgeschreven in Handboek wegafzettingen 96b (overige wegen) van het CROW. Op grond van het bepaalde in het Handboek wordt de maximumsnelheid op de tijdelijke omleidingsroute teruggebracht naar 50 en 30 km per uur.

Overleg politie

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant Zuid-Oost.

Overleg gemeente

Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is voorts overleg gepleegd met gemeente Valkenswaard.

Besluiten

Op de provinciale weg N397, tussen km 8,000 en km 9,681, inclusief de tijdelijke omleidingsroute, de volgende verkeerstekens te plaatsen:

 • borden model A1 (30 en 50) (Maximumsnelheid);

 • borden model B1 (Voorrangsweg);

 • borden model B6 (Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg);

 • borden model C1 (Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee);

 • borden model D1 (Rotonde; verplichte rijrichting);

 • borden model F1 (Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen);

 • doorgetrokken strepen;

 • haaientanden.

De verkeerstekens, die zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening van 28-05-2020, nummer ENI 19.0956.10, gelden van 30 juni 2020 tot medio december 2021 of zoveel korter of langer dan noodzakelijk.

’s-Hertogenbosch, 4 juni 2020.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

H.W.J. Swaans,

programmamanager Multimodale Bereikbaarheid

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘S‑HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's‑Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.