Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 31092Ruimtelijke plannenVaststelling Voorbereidingsbesluit Sluiskade/Werfkade, Hoogezand

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het gebied Sluiskade-Werfkade in Hoogezand.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, Sluiskade – Werfkade heeft vanaf donderdag 30 januari 2020 tot en met woensdag 11 maart 2020 ter inzage gelegen. Het is niet gelukt om dit bestemmingsplan tijdig vast te stellen. Omdat niet binnen 12 weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan tot vaststelling kon worden overgegaan, komt de voorbereidingsbescherming op grond van het ontwerpbestemmingsplan te vervallen. Aanvragen moeten dan weer getoetst worden aan het geldende planologische regime. Voor het gebied Sluiskade - Werfkade is momenteel geen planologisch regiem van kracht, omdat de tot 30 juni 2013 van toepassing zijnde bestemmingsplannen per 1 juli 2013 zijn vervallen. Met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat zich in de periode tot het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden die niet gewenst zijn. Het voorbereidingsbesluit is op 29 mei 2020 in werking getreden.

Hierbij is bepaald dat het verboden is om bouwwerken te slopen en het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen anders dan op grond van het ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, Sluiskade – Werfkade is toegestaan. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 30 januari 2020 tot en met woensdag 11 maart 2020 ter inzage gelegen en bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.bphgzsluiswerfkade-on01.

Het besluit inzien

Het voorbereidingsbesluit is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.vbhgzsluiswerfkade-va01.

Reageren op het plan (rechtsmogelijkheden)

Tegen het voorbereidingsbesluit kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.