Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 31058Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 het bestemmingsplan Reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de reparatie van delen van de geluidszone behorend bij de industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol. In het op 14 november 2013 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Menterwolde vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied' is een omissie opgenomen ten aanzien van de geluidszone rondom het industrieterrein Sappemeer-Oost in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. In het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de voormalige gemeente Menterwolde is de geluidszone niet begrensd op de 50 dB(A)-contour, maar op de krappere 55 dB(A)-contour. In het op 10 juni 2013 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer vastgestelde bestemmingsplan is de in 1991 vastgestelde geluidszone voor het dorp Foxhol per abuis komen te vervallen. Uit alle onderzoeken bij dit bestemmingsplan blijkt dat dit niet de intentie was. Dit bestemmingsplan herstelt deze twee geconstateerde omissies.

Het plan inzien

Het bestemmingsplan Reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 11 juni 2020 tot en met donderdag 23 juli 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmiggeluidzonesap-va01 , en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder niet-plaatsgebonden. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

Reageren op het plan (instellen beroep)

Van vrijdag 12 juni tot en met donderdag 23 juli 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.