Kennisgeving van het Uitvoeringsinstituut van openbaarmaking van NOW-gegevens, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Bij brief van 2 juni 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) verzocht om, in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), een volledige lijst met de namen van de subsidieaanvragers waaraan een voorschot is verstrekt, de hoogte van de verstrekte voorschotten en de vastgestelde subsidiebedragen openbaar te maken en op de UWV-website te publiceren.

Om aan het verzoek uitvoering te geven zal UWV een register opstellen met daarin de hiervoor genoemde informatie van de aanvragers van de eerste tranche van de NOW en dit publiceren op de website www.uwv.nl. De feitelijke openbaarmaking van de gegevens in dit register zal niet eerder plaatsvinden dan twee weken na bekendmaking van deze kennisgeving in de Staatscourant. Na afloop van de tweede tranche van de NOW zal UWV een nieuw register opstellen en openbaar maken. UWV zal daarvoor een nieuwe kennisgeving publiceren.

Naar boven