Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2020, 3100VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parallelweg N207 tussen de aansluiting met de N210 en Kadijk in Bergambacht

Logo Zuid-Holland

PZH-2017-610079276 / DOS-2017-0000268

Inleiding

In het kader van een duurzaam veilige aanpak is langs de westzijde van de N207 tussen de aansluiting met de N210 en de Kadijk in Bergambacht een nieuwe parallelweg aangelegd. De reden waarom deze parallelweg is gerealiseerd, is dat het landbouwverkeer door de bebouwde kom van Bergambacht moest rijden en daar voor onveilige situaties zorgde. Het toelaten van landbouwverkeer op de N207 is strijdig met het beleid van de provincie Zuid-Holland. Omdat er geen andere geschikte alternatieve route aanwezig was, is een parallelweg met een snelheidslimiet van 60 km/h aangelegd.

Bevoegdheid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub b van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) verkeersbesluiten te nemen voor wegen die bij haar in beheer zijn. Krachtens het ambtelijk mandaatbesluit voor de provinciale organisatie 2019, het ondermandaatbesluit secretaris 2019 en het ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2019, is deze bevoegdheid door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gemandateerd aan het hoofd van de eenheid Advies Beheer Assets.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15, eerste lid, van de WVW dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Daarnaast moet een verkeersbesluit worden genomen krachtens artikel 15, tweede lid, van de WVW voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

is het gewenst om een snelheidslimiet van 60 km/h in te stellen op de nieuwe parallelweg langs de westzijde van de N207 tussen de aansluiting met de N210 en de Kadijk.

Belangenafweging

Door de realisatie van de parallelweg is er een geschikt alternatief beschikbaar voor het landbouwverkeer. Deze route is veiliger dan de route door de bebouwde kom, omdat in de bebouwde kom het landbouwverkeer zich mengt met kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. De parallelweg tussen de Kadijk en de Benedenberg is naast het landbouwverkeer ook door andere weggebruikers te gebruiken. De parallelweg tussen de aansluiting met de N210 en Benedenberg is daarentegen gesloten voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van het landbouwverkeer. Om de verkeersveiligheid te waarborgen wordt een snelheidslimiet van 60 km/h ingesteld.

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is er overleg gepleegd met de korpschef. De politie-eenheid Den Haag heeft aangegeven dat bij reeds uitgevoerde maatregelen, waarbij achteraf een verkeersbesluit genomen wordt, geen inhoudelijk advies afgegeven wordt.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, gelet op het voorgaande besluiten voor de N207 in Bergambacht (gemeente Krimpenerwaard) het volgende:

 • 1.

  Alle eerder genomen verkeersbesluiten in te trekken die strijdig of gelijk zijn met de hieronder beschreven verkeersmaatregelen die betrekking hebben op het instellen c.q. aanwijzen van verkeersmaatregelen aan desbetreffende wegen of weggedeelten opgenomen in dit besluit;

 • 2.

  Het instellen van een snelheidslimiet van 60 km/h op de parallelweg aan de westzijde van de N207 tussen de aansluiting met de N210 en de Kadijk door het plaatsen van het bord A1 (conform Bijlage 1 van het RVV 1990) met daarop het getal ‘60’ op de parallelweg net na alle kruisende wegen;

 • 3.

  Het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van landbouwvoertuigen, op de parallelweg aan de westzijde van de N207 tussen de aansluiting met de N210 en de Benedenberg door het plaatsen van het bord C12;

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant;

 • 5.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant.

Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van “Awb-Bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • dagtekening;

 • omschrijving van het besluit waar tegen het bezwaar is gericht;

 • gronden van het bezwaar.

 

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt – ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag), een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland