Ontwerpbestemmingsplan "Ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best, gemeente Oisterwijk"

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

De beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT, is voornemens de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw tracé. Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse verbinding heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is de huidige verbinding verouderd en is groot onderhoud aan de masten nodig.

Het tracé van de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding is tot stand gekomen op basis van diverse onderzoeken, overleg met betrokken overheden en participatie met grondeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden. Het tracé volgt grofweg de zuidzijde van de A58. Het bestemmingsplan voorziet in enerzijds de aanleg van de nieuwe ondergrondse en anderzijds de verwijdering van de bestaande bovengrondse verbinding.

 

Informatieavond

TenneT is voornemens op dinsdag 7 en donderdag 9 juli informatieavonden te houden. Op dit moment is nog niet bekend of dat lokaal kan of digitaal zal gaan. Op de projectwebsite van TenneT (www.tennet.eu/tilburg-best) zal aangekondigd worden hoe deze informatieavonden georganiseerd gaan worden. Via de projectatlas van TenneT (https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/) kunt u vragen stellen. Deze worden binnen paar dagen beantwoord en als u wilt wordt u hierover gebeld.

 

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan 'Ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best, gemeente Oisterwijk' [NL.IMRO.0824.BP150kvondergronds-ON01], ligt met ingang van 12 juni 2020 tot en met 23 juli 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Vanaf 8 juni kunt u op maandag, dinsdag en vrijdag terecht op het gemeentekantoor tussen 08.30 uur en 13.00 uur en op woensdag en donderdag tussen 13.30 uur en 17.00 uur om de stukken in te zien. Kijk altijd eerst op onze website www.oisterwijk.nl/contact voor de actuele openingstijden. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Naar boven