Gemeente Zeewolde Voorontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IVen kennisgeving Notitie reikwijdte en detailniveau MER Trekkersveld IV

Logo Zeewolde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een (nieuw) bestemmingsplan wordt opgesteld voor bedrijventerrein Trekkersveld IV.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevindt zich in de fase van een voorontwerp waarover inspraak wordt verleend. Het plangebied is begrensd door het huidige Trekkersveld III, de Gooiseweg, de Knardijk en de Hoge Vaart.

Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. Hiervan is circa 166 hectare bedoeld voor het realiseren van een datacenter. De overige circa 35 hectare is bestemd als reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld.

Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor andere vergunningen en er mogelijk een passende beoordeling nodig voor het bestemmingsplan is voor het bestemmingsplan een Milieueffectrapportage (MER) nodig. Dit betekent dat er naast de procedure van het bestemmingsplan ook een MER procedure moet worden doorlopen.

Notitie reikwijdte en detailniveau MER

Voordat het MER wordt opgesteld, is een notitie reikwijdte en detailniveau MER gemaakt. Deze notitie heeft tot doel een ieder te informeren over het voornemen en aan te geven op welke manier alternatieven en milieueffecten in het kader van de MER worden onderzocht. Het geeft inzicht is hoe de effecten worden onderzocht en met welke diepgang dit gebeurt.

Over deze notitie wordt de commissie voor de m.e.r. om advies gevraagd en worden de betrokken bestuursorganen geraadpleegd. Op basis van de notitie reikwijdte en detailniveau MER en daarop ontvangen zienswijzen zal de daadwerkelijke MER worden opgesteld. Het MER wordt uiterlijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en voor advies aan de commissie voor de m.e.r. gestuurd.

Ter inzagelegging stukken

Vanaf woensdag 10 juni 2020 liggen er 2 documenten ter visie:

 • 1.

  het voorontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV;

 • 2.

  de notitie reikwijdte en detailniveau Trekkersveld IV.

De stukken liggen tot en met 21 juli 2020 (op afspraak) ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde of digitaal via www.zeewolde.nl/trekkersveld4. U kunt het voorontwerp ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.0050.BPTVeldIV-VO01. Voor het inzien van het plan bij het Publiekscentrum dient u, in verband met de Coronacrisis, een afspraak met het publiekscentrum te maken. U kunt daarvoor het algemene nummer 036- 5229522 bellen.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn tot en met 21 juli 2020 kan iedereen een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan en/of een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau naar voren brengen.

Een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kan:

 • -
 • -

  schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

 • -

  mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar S.L. Strauss, 0365229423.

In de inspraakreactie moet worden aangegeven op welke onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan de reactie betrekking heeft.

Een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau kan:

 • -

  online via www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 • -

  schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

 • -

  mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar S.L. Strauss, 0365229423.

In de zienswijze moet worden aangeven op welke onderdelen van de notitie reikwijdte en detailniveau de zienswijze betrekking heeft.

Het college van burgemeester en wethouders,

Zeewolde, 9 juni 2020.

 

Naar boven