Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 30641Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Kleebergerweg 2 Mechelen

Logo Gulpen-Wittem

Het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2020 het bestemmingsplan Kleebergerweg 2 Mechelen heeft vastgesteld. Het bestemmingplan voorziet in het wijzigen van het gebruik en in het wijzigen van de bouwmogelijkheden van de gronden op de locatie Kleebergerweg 2 te Mechelen, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie l nummer 88. In het plan wordt de in afwijking van de verleende bouwvergunning gebouwde woning gecorrigeerd in het bestemmingsplan. Verder wordt het uitwisselen van de locatie van de woning voor recreatief verhuur (vakantiewoning) en de tweede reguliere woning mogelijk gemaakt, wordt voor het parkeren op eigen terrein voor de aanwezige (vakantie)woningen de aanduiding parkeren opgenomen, wordt de aanduiding paardenbak opgenomen voor de op basis van overgangsrecht aanwezige paardenbak en wordt de aanduiding kleinschalig voor de gronden ten westen van de bebouwing opgenomen zodat de ingang en de terrassen van de daar aanwezige vakantiewoningen in overeenstemming met het bestemmingsplan worden gebracht. Daarnaast wordt de mogelijkheid opgenomen voor het realiseren van een nieuwe schuur welke nodig is t.b.v. werktuigen voor onderhoud van het landschap. Op grond van het gemeentelijk kwaliteitsmenu wordt hiertoe een kwaliteitsbijdrage en een landschappelijke inpassing gerealiseerd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 13 juni 2020 tot en met 24 juli 2020 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

 • 2.

  De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl

  (https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/bestemmingsplannen/overzicht-bestemmingsplannen).

 • 3.

  www.ruimtelijkeplannen.nl 

  (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.BPKleebergerweg2-VG01)

Tegen betaling kan een exemplaar van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden verstrekt

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

- door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

- door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen (art. 3.11 lid 1 sub d Wro)

Een beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn –naast het indienen van beroep- een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.