Gemeente Tynaarlo - ‘Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied’ vastgesteld

Logo Tynaarlo

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat de gemeenteraad op 12 mei 2020 het ‘Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied’ heeft vastgesteld.

Inhoud

Het ter inzage liggende facetbestemmingsplan heeft betrekking op het toestaan van kleinschalige windturbines (maximale ashoogte 15,00 m) in het buitengebied van de gemeente Tynaarlo.

Vanuit de agrarische sector is interesse getoond om kleinschalige windturbines te plaatsen bij agrarische bedrijven. De gemeente Tynaarlo wil in deze behoefte voorzien en om die reden kleinschalige windturbines mogelijk maken. De regeling is alleen bedoeld voor agrarische bedrijven die nu al onderdeel uitmaken van het (bestemmingsplan) Buitengebied Tynaarlo.

Een initiatief voor een kleinschalige windturbine moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het beleidskader 'Beleidsregel toetsingskader kleinschalige windturbines' bevat deze voorwaarden.

Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzien van de stukken

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 juni 2020 tijdens onze openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.

In verband met het coronavirus is het gemeentehuis beperkt geopend. U kunt alleen op afspraak terecht. Kunt of wilt u niet naar het gemeentehuis komen, neem dan contact op met de heer E.G. Zijlstra van het team Ruimte en Ontwikkeling via het telefoonnummer 0592 - 266 662. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het raadplegen van dit plan op de landelijke website kunt u gebruik maken van de imrocode (planID) NL.IMRO.1730.BPfacetwindBuTy-0401.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift tegen het bestemmingsplan indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag), wanneer u:

- Belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662

Naar boven