Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2020, 30470Ruimtelijke plannenGemeente Den Helder – Voorbereidingsbesluit Woongebruik ex artikel 3.7 Wro

Logo Den Helder

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder maken bekend dat de gemeenteraad op dinsdag 2 juni 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen met planidentificatienummer NL.IMRO.0400.VBWOONGEBRUIK-VST1. Het voorbereidingsbesluit is van toepassing op het geometrisch bepaalde vlak, zoals weergegeven op www.ruimtelijkeplannen.nl en de bij het besluit behorende verbeelding. Voor het aangewezen gebied wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. In afwachting van het nieuwe bestemmingsplan is het gedurende 1 jaar verboden om het gebruik van gronden en/of bouwwerken, waar ingevolge het ter plaatse vigerende bestemmingsplan de functie 'wonen' toegestaan is, na inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit zodanig te wijzigen, dat bewoning door meer dan één huishouden -al dan niet tijdelijk- mogelijk wordt gemaakt.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf maandag 8 juni voor een periode van zes weken ter inzage en is elektronisch raadpleegbaar op de volgende locaties:

1. elektronisch via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.0400.VBWOONGEBRUIK-VST1;

2. als pdf bestand, inclusief bijbehorende stukken, op de gemeentelijke website: www.denhelder.nl;

3. bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis aan de Kerkgracht 1 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Bezwaar of beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open.

Het besluit treedt gelijktijdig met deze terinzagelegging in werking. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open. Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met team Omgeving, bereikbaar op telefoonnummer 14 0223.