Provincie Zeeland - Besluit op mer-beoordelingsnotitie voor Bathseweg 80 te Rilland

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) van Groen Gas Rilland-Bath, gelegen aan de Bathseweg 80 in Rilland, geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld. Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie is ingediend ten behoeve van het oprichten en in werking hebben van een inrichting onder de naam GGR, bestemd voor onder andere (co-) vergisten van meer dan 50 gewichtsprocenten dierlijke meststoffen en voor zgn. co-producten genoemd in bijlage Aa, onderdeel IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, voor opwekken van biogas.

Hiervoor is een vergunning vereist op grond van de Wabo. Voor de wijziging van de installatie geldt op grond van categorie D 18.1 van het Besluit m.e.r. de m.e.r.-beoordelingsplicht.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 4 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Kruiningen, op werkdagen gedurende openingstijden.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u tot en met 18 februari 2019 uw bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Wabo, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer B.J. Hanning, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51200601 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AVR180296/00198260.

 

Naar boven