Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2020, 3000Vergunningen

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Stichting Ziekenhuis Amstelland

De op 13 augustus 2007, aan Stichting Ziekenhuis Amstelland, gevestigd te Amstelveen, verleende vergunning met nummer 2007/2041-06, laatstelijk gewijzigd op 12 juni 2019, met nummer ANVS-PP-2019/0050001-05, is gewijzigd in verband met de volgende wijzigingen binnen de locatie aan de Laan van de Helende Meesters 8 te Amstelveen:

  • Uitbreiding van het aantal vergunde toestellen ten behoeve van medische diagnostiek naar 19 toestellen.

  • Toevoeging van het toedienen van open radioactieve stoffen (jodium-131, renium-186 en radium-223) aan patiënten ten behoeve van medische therapie.

  • Toevoeging van het toepassen en voorhanden hebben van rubidium-81/krypton-81m generatoren ten behoeve van medische diagnostiek (long ventilatiestudies).

  • Toevoeging van het toedienen van open radioactieve stoffen aan patiënten, ten behoeve van medische therapie in het kader van medisch wetenschappelijk onderzoek met radium-223 in het kader van de RaRe-studie.

  • Toevoeging van het verrichten van handelingen ten behoeve van kwaliteitscontroles met open radioactieve stoffen (technetium-99m).

  • Verhoging van de maximale activiteit die de ondernemer voorhanden mag hebben en toepassen tot een maximum van 102 radiotoxiciteitsequivalent voor inhalatie.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050718-11

Datum: 8 januari 2020

Wildlands Adventure Zoo Emmen B.V.

Aan Wildlands Adventure Zoo Emmen B.V., gevestigd te Emmen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Wildlands Adventure Zoo Emmen, gelegen aan het Raadhuisplein 99 te Emmen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051521-07

Datum: 8 januari 2020

Dier Medisch Centrum

Aan E.A.P. Kwakernaak-Besamusca, handelend onder de naam Dier Medisch Centrum, gevestigd te Hellevoetsluis, is een vergunning verleend voor handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Dier Medisch Centrum, gelegen aan de Vliet 1 te Hellevoetsluis.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052392-06

Datum: 10 januari 2020

Dierenartsenpraktijk Coppes

Aan S.C.M.G.W. Coppes, handelend onder de naam Dierenartsenpraktijk Coppes, gevestigd te Horssen, is een vergunning verleend voor handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen, binnen de locatie van Dierenartsenpraktijk Coppes, gelegen aan de Roedensestraat 22 te Horssen én op wisselende locaties binnen Nederland.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052474-04

Datum: 10 januari 2020

De Vries en van de Wiel Beheer B.V.

De op 30 juni 2010, aan De Vries en van de Wiel Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, verleende vergunning met nummer 2010/1307-05, gewijzigd op 15 november 2019, met nummer ANVS-PP-2019/0051299-04, is gewijzigd in verband met uitbreiding van een cesium-137 bron aan boord van zandzuiger ‘Texel’ ten behoeve van concentratiemetingen op wisselende plaatsen in geheel Nederland.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052328-07

Datum: 10 januari 2020

Tandartspraktijk F.R.U. Berkhout B.V.

Aan Tandartspraktijk F.R.U. Berkhout B.V., gevestigd te Amsterdam, is een vergunning verleend voor handelingen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, binnen de locatie van Tandartspraktijk F.R.U. Berkhout B.V., gelegen aan de Stadionweg 35 H te Amsterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051716-06

Datum: 10 januari 2020

Annatommie MC Amstelveen B.V.

De op 14 februari 2018, aan Annatommie MC Amstelveen B.V., gevestigd te Utrecht, verleende vergunning met nummer 2017/0892-06, laatstelijk gewijzigd op 2 oktober 2019, met nummer ANVS-PP-2019/0050946-04, is gewijzigd in verband met uitbreiding met een extra toestel binnen de locatie van Annatommie MC Amstelveen B.V., gelegen aan de burgemeester Haspelslaan 131 te Amstelveen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051897-04

Datum: 10 januari 2020

Stichting Isala Klinieken

De op 1 mei 2013, aan Stichting Isala Klinieken, gevestigd te Zwolle, verleende vergunning met nummer 2013/0305-08, laatstelijk gewijzigd op 13 augustus 2019, met nummer ANVS-PP-2019/0047783-13, is gewijzigd in verband met het toepassen van het nuclide Ra-223 voor medische therapie in het kader van medisch wetenschappelijk onderzoek, binnen de locatie van Stichting Isala Klinieken, gelegen aan de Dokter van Heesweg 2 en de Dokter Spanjaardweg 29 te Zwolle.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0052022-04

Datum: 10 januari 2020

Dierenkliniek de Berg

Aan J.H. Kaasenbrood, handelend onder de naam Dierenkliniek de Berg, gevestigd te Amersfoort, is een vergunning verleend voor handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Dierenkliniek de Berg, gelegen aan de Leusderweg 222 B te Amersfoort.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051994-04

Datum: 10 januari 2020

Dierenkliniek Spaarne

Aan E.C. Peletier, handelend onder de naam Dierenkliniek Spaarne, gevestigd te Heemstede, is een vergunning verleend voor handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Dierenkliniek Spaarne, gelegen aan de Jan van Goyenstraat 18 te Heemstede.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051995-04

Datum: 10 januari 2020

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluiten een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. De besluiten zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.