Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ValkenswaardStaatscourant 2020, 29991VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Verbindingsweg met geslotenverklaring voor alle verkeer, uitgezonderd ontheffinghouders

Logo Valkenswaard

 

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard besluit,

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18, 1e lid, onder d

 

 

Overwegende:

- dat het openbaar gebied in eigendom en beheer is van de gemeente Valkenswaard;

- dat de provincie Noord-Brabant de West-Parallel (N69) in aanleg heeft;

- dat deze nieuwe weg een aantal bestaande wegen kruist waaronder de Monseigneur Smetsstraat te Valkenswaard;

- dat de Monseigneur Smetsstraat een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom is met relatief lage intensiteiten;

- dat verwacht wordt dat door de aanleg van de Westparallel de Monseigneur Smetsstraat zonder aanvullende maatregelen een sluiproute wordt;

- dat derhalve met de direct betrokken wegbeheerders; gemeente Bergeijk, gemeente Valkenswaard en de provincie Noord-Brabant, afgesproken is om de Monseigneur Smetsstraat ter hoogte van de Westparallel als (brom)fietstunnel uit te voeren;

- dat het doorgaande gemotoriseerde verkeer via de Kempervennendreef en N69 een alternatieve route geboden wordt en dat de omleiding via deze route geen onevenredige hinder of gevaar oplevert;

- dat voor belanghebbenden, onder voorwaarde, gebruik gemaakt kan worden van een nieuw te realiseren verbindingsweg tussen de op- en afrit naar de Westparallel;

- dat hiermee de hinder voor aanwonenden als gevolg van de slechtere bereikbaarheid van hun perceel door de aanleg van de (brom)fietstunnel in de Monseigneur Smetstraat gecompenseerd wordt zonder dat hiermee een nieuwe sluiproute ontstaat;

- dat na oplevering van de Westparallel en de tunnel deze regeling in werking treedt;

-dat niet gebleken is dat belanghebbenden hiermee onevenredig worden benadeeld dan wel dat er een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan;

- advies is ingewonnen bij Politie Zuid-Oost Brabant;

- dat dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd op Staatscourant.nl.

 

Dat de belangrijkste uitgangspunten bij deze verkeersmaatregelen zijn:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheid van het verkeer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

 

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1994 en de Algemene wet bestuursrecht.

 

BESLUIT

- tot het realiseren van een verbindingsweg tussen de op- en afrit van de West-Parallel en de Monseigneur Smetsstraat

- tot het instellen van een verbod voor alle verkeer op de nieuwe verbindingsweg met uitzondering van ontheffinghouders, middels het plaatsen van verkeersbord C01 “verbod voor alle verkeer” en het verkeersbord OB “uitgezonderd ontheffinghouders”.

 

Valkenswaard, 26-05-2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, S.E.M. Orbon Teammanager afdeling RB

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien u het niet eens bent met het genomen besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient uw naam en adres te bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift betekent overigens niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u van oordeel bent dat – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan, kunt u de Voorzieningenrechter bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U dient uw verzoek dan te richten aan de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt overigens uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verzoeken u op de genoemde site te kijken voor de precieze voorwaarden. Bij indiening van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.