Ontwerpwijzigingsplan “De Buorren 149 - Lippenhuizen”

Logo Opsterland

 

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van donderdag 4 juni 2020, gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan “De Buorren 149 - Lippenhuizen” voor een ieder ter inzage ligt.

 

Strekking van het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf- Watertoren’ naar ‘Horeca’ waarmee de niet meer gebruikte watertoren van Lippenhuizen een nieuwe functie kan krijgen. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een wijziging van het bestemmingsplan “Lippenhuizen Kom / Bedrijventerrein Jubbega/Lippenhuizen” (vastgesteld op 19 september 2016) noodzakelijk.

 

Het inzien van het plan

Het digitale ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0086.09BPWDeBuorren149-0201.

Daarnaast is het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Let op! Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen met (0512) 386 222. De publicatie is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl (inwoners/ wonen, bouwen en verbouwen/ officiële bekendmakingen).

 

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag. Een mondelinge zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan kan bij team Samen Werken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 222.

 

Daarnaast kan bij de medewerkers van de team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpwijzigingsplan.

 

Beetsterzwaag, 3 juni 2020.

Burgemeester en wethouders van Opsterland

Naar boven