Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 29889Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Schildwolde, Siepweg 5

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de bestaande rundvee- en pluimveehouderij met een nieuwe vleeskuikenstal en het uitbreiden van de melkveestal aan de Siepweg 5 in Schildwolde. De nieuwe vleeskuikenstal geeft het huidige aantal dieren op het bedrijf meer ruimte (verbetering dierenwelzijn). Een erfinrichtingsplan is onderdeel van de aanvraag.

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk;

  • het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (revisie);

  • gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

 

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor een verklaring van geen bedenkingen is vereist. Door de gemeenteraad is op 28 mei 2020 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

 

Het ontwerp besluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 4 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020. Inzien kan op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Schildwolde. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het ontwerpbesluit (indienen zienswijze)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2018-038403. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt indienen als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Besluit op de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r . beoordeling

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders van Midden-Groningen op 18 december 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de voorgenomen activiteit. Het besluit ligt tegelijk met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage. Tegen dit besluit staat geen zelfstandig bezwaar of beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.