Vastgesteld bestemmingsplan De Logt 3a, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan 'De Logt 3A, Oisterwijk' biedt het planologisch kader om de voormalige agrarische bedrijfsbestemming om te zetten naar een burgerwoonbestemming met een sociale nevenfunctie in de vorm van een retraiteruimte.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 18 mei 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Logt 3a, Oisterwijk [NL.IMRO.0824.BPDELOGT3A-VA01 ] gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Vanaf 8 juni kunt u op maandag, dinsdag en vrijdag terecht op het gemeentekantoor tussen 08.30 uur en 13.00 uur en op woensdag en donderdag tussen 13.30 uur en 17.00 uur om de stukken in te zien. Kijk altijd eerst op onze website www.oisterwijk.nl/contact voor de actuele openingstijden. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

     

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven