Wijziging instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders

22 mei 2020

2020-0000253750

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Gehoord het Huis voor klokkenluiders;

besluit

ARTIKEL I

Artikel 4 van het Instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders komt te luiden:

Artikel 4 Benoeming

Met ingang van 1 juli 2020 worden voor een periode van ten hoogste twee jaar tot lid van de commissie benoemd:

  • a. de heer K. van der Steenhoven, tevens voorzitter,

  • b. mevrouw S.C. Bleker-van Eyk,

  • c. de heer H. Brouwer,

  • d. de heer T.H.J. Joustra.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

De leden van de commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders zijn met ingang van 1 juli 2016 benoemd voor een periode van vier jaar. Deze benoeming verloopt dus op 1 juli 2020.

Vanwege de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (PbEU 2019, L 305) en de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders, is een wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders voorzien. Tot aan het moment van wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders, blijven de huidige commissieleden hun taak uitvoeren.

Met deze wijziging van het instellingsbesluit wordt in de herbenoeming van de commissieleden voorzien voor een periode van ten hoogste twee jaar. De verwachting is dat binnen die termijn het wetstraject tot wijzing van de Wet Huis voor klokkenluiders is afgerond.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven