Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2020, 2940Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Magazijnkwartier 2011, 2e herziening (Spoorlaan 346)

Logo Tilburg

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Magazijnkwartier 2011, 2e herziening (Spoorlaan 346) van maandag 20 januari tot en met maandag 2 maart 2020 ter inzage ligt. Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0855.BSP2018014-b001. Het plangebied omvat het hoekperceel aan de Spoorlaan en Magazijnstraat en wordt globaal begrensd door de Spoorlaan in het noorden, de Magazijnstraat in het oosten, het appartementengebouw Het Arsenaal aan de Magazijnstraat in het zuiden en de perceelgrens met Spoorlaan 348 in het westen. Het ontwerpplan is gericht op de realisatie van (maximaal) 120 appartementen, circa 325 m² commerciële ruimte (nieuw) en circa 740 m² commerciële ruimte in het bestaande (voormalige) bankgebouw op de hoek van de Spoorlaan en de Magazijnstraat.

Terinzagelegging

Het ontwerpplan is gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden op http://www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0855.BSP2018014-b001.

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Zienswijzen

Een ieder kan, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Magazijnkwartier 2011, 2e herziening (Spoorlaan 346)'. Uw mondelinge zienswijze kunt u doorgeven aan de behandelend ambtenaar, Gijs Bakkers, via telefoonnummer 013 542 80 37. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze in te dienen.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage. Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden" en de projectlocatie. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Tilburg, 17 januari 2020

Het college,

M.J.M. Meijs drs. Th.L.N. Weterings

gemeentesecretaris burgemeester